Psyche & Geloof 9 nr. 4

december 1998

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

160-161

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ananias - over de betekenis van religieus leiderschap

Nauta, R.

162-173

NL

Het verhaal van Sauls bekering op weg naar Damascus illustreert de eigen aard van het religieus leiderschap. De stem uit de hemel en het plotselinge licht zijn te beschouwen als de literaire krachttermen die de impact van de verandering die Saul ondergaat benadrukken. Wellicht is het echter vooral de ontmoeting met Ananias, die zijn belager verwelkomt als broeder, die Saul tot zichzelf doet komen. Het optreden van Ananias, clowneske en dwaas maar voorbeeldig voor wat van een pastor mag worden verwacht, is exemplarisch voor die vorm van leiderschap die ook in de moderne managementliteratuur wordt omschreven als transformationeel.

bekering, leiderschap, pastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Religie en verslaving: Opium van het volk?

Koopmans, F.S.L.

174-180

NL

Religie en verslaving lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar van doen te hebben. Toch zijn er raakvlakken tussen die twee als het gaat om het ontstaan van de verslaving en de hulpverlening aan verslaafden. In deze bijdrage ga ik in de eerste plaats in op de persoon van de verslaafde. Ten tweede formuleer ik enige noties over de existentiële c.q. religieuze component van verslaving. En ten derde wil ik aangeven welke rol de religieuze dimensie speelt in christelijke verslavingshulpverlening, in het bijzonder die van het centrum voor verslavingszorg De Hoop in Dordrecht. Daarbij komt de vraag aan de orde of in levensbeschouwelijk gebonden instellingen de ene verslaving niet wordt ingeruild voor de andere.

religie, verslaving, christelijke instelling, zingeving

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Pieters-Korteweg, E., & Glas, G.

181-185

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van Kalmthout, M. (1997), Persoonsgerichte psychotherapie

Verhagen, P.J.

186-190

NL

Bespreking van het boek: Van Kalmthout, M. ( 1997). Persoonsgerichte psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom. 180 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Bouwer, J. (1998), Pastorale diagnostiek. Modellen en mogelijkheden

Verhagen, P.J.

191-195

NL

Bespreking van het boek: Bouwer, J. (1998). Pastorale diagnostiek. Modellen en mogelijkheden. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum. 142 blz.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Religie en Psychiatrie II. Veranderende behoeften en de taak van de geestelijke gezondheidszorg

Pieters-Korteweg, E.

196-198

NL

Op 11 december jongstleden werd alweer het tweede congres gehouden vanuit de divisie psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Ditmaal in samenwerking met de dienst Geestelijke Verzorging van hetzelfde ziekenhuis. In het ochtendgedeelte kwamen de hulpverleners aan het woord en in de middag waren er diverse workshops waarin geestelijke verzorgers verslag deden van hun ervaringen binnen psychiatrische instellingen; steeds vanuit een andere levensbeschouwelijke richting. In de ochtend waren er vier lezingen: Lezing 1: P. Vandermeersch; Wat heeft de secularisatie met de levensbeschouwing gedaan? Lezing 2: C.C.M. van Zanten-van Hattum; Gestalten van het religieuze in de spreekkamer. Lezing 3: G. Glas; De religieuze anamnese. Lezing 4: H.J. Bodisco Massink; Wat de psychiater niet te horen krijgt.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.