Voor auteurs
Richtlijnen voor auteurs

De auteursrechten van de artikelen in Psyche & Geloof berusten bij de auteur van het desbetreffende artikel, met dien verstande dat de auteur aan de CVPPP publicatierecht geeft voor het tijdschrift Psyche & Geloof en voor internet.

Psyche & Geloof beoogt ontwikkelingen op de terreinen van geloof, ethiek en/of religie enerzijds, en psychiatrie, psychologie en/of psychotherapie anderzijds, in hun onderlinge relatie onder de aandacht te brengen.

Het tijdschrift kent de volgende rubrieken: theoretische artikelen, toegepaste artikelen, onderzoeksartikelen, korte bijdragen, overzichtsartikelen, intervisie, boekbesprekingen, 'uit de kunst', en agenda.

Richtlijnen voor auteurs kan men aanvragen bij het redactiesecretariaat. Onderstaand volgen enkele aanwijzingen (niet compleet).

1. De bijdragen worden geacht niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift te worden aangeboden.

2. Lever uw tekst in bij het redactiesecretariaat

3. Gebruik lettertype Arial of Times New Roman en lettergrootte 12. Gebruik anderhalve regelafstand. Vul regels niet uit.

4. Geef uw tekst een bondige titel. De auteur(s) dient/dienen op de titelpagina hun personalia aan te geven: naam, (werk)adres, functie en eventueel correspondentie adres of mailadres. Volgorde van de tekstonderdelen: (1) titelpagina; (2) samenvatting met 4 of 5 trefwoorden (maximaal 150 woorden); (3) tekst van het artikel (maximaal 6000 woorden); (4) Engelstalige ‘title, summary en 4 of 5 keywords’; (5) literatuurlijst; (6) eindnoten; (7) tabellen; en (8) illustraties/figuren. Begin elk onderdeel op een nieuwe bladzijde. Nummer de pagina’s doorlopend, te beginnen bij de titelpagina. Zet de paginanummers in de rechter bovenhoek.

5. Gebruik de voorkeurspelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (2005, Den Haag: Sdu Uitgevers). Woorden in Grieks of Latijn worden cursief gedrukt. Vermijd afkortingen in de tekst; 'onder andere', 'bijvoorbeeld' en dergelijke worden voluit geschreven. Vermeld bij namen van instellingen of organisaties de eerste keer de volledige naam, met de afkorting tussen haakjes. Advies: de redactie gebruikt Schrijfwijzer (2012, Amsterdam: Boom).

6. De samenvatting kent de volgende onderdelen: (1) vraag- of probleemstelling; (2) deelnemers (in geval onderzoeksartikel); (3) methode; (4) resultaten; (5) conclusie en implicatie of toepassing; (6) 4 tot 5 trefwoorden.

7. Psyche en Geloof volgt bij de literatuurverwijzingen en literatuurlijst de richtlijnen van de APA. (Zie voor een uitgebreide richtlijn www.apastyle.org)

Vermeld bij literatuurverwijzingen in de tekst achtereenvolgens de auteur(s), het jaar van publicatie en eventueel de paginanummers. Enkele voorbeelden:

- directe verwijzing: '..zoals Plantinga (1964) vermeldde..'; indirecte verwijzing: '..zoals reeds eerder naar voren kwam (Plantinga, 1964)..';

- bij meer auteurs (meer dan 2, minder dan 6) noemt men slechts de eerste maal alle auteurs op bovenaangegeven wijze; daarna volstaat de vermelding van de eerste naam gevolgd door et al.;

- voorletters worden slechts gebruikt om verwarring te vermijden tussen verschillende auteurs met dezelfde naam;

- verschillende publicaties van een auteur in hetzelfde jaar worden aangegeven met a,b,c, etc. achter het jaartal;

8. De literatuurlijst moet alfabetisch gerangschikt worden. Meer publicaties van dezelfde auteur moeten chronologisch gerangschikt worden. De titels van boeken en tijdschriften (en jaargangen) worden cursief gedrukt, wat door cursivering kan worden aangegeven. Als er sprake is van een hoofdtitel en ondertitel, worden deze gescheiden door een dubbele punt. Bij Engelstalige titels moeten de bijvoeglijk en zelfstandige naamwoorden niet met een hoofdletter?

Voorbeelden:

boek:            Wulff, D.M. (1991). Psychology of Religion. Classic and Contemporary Views. New York: John Wiley & Sons.

tijdschrift:     Eikelboom, P. (1995). Religieuze aspecten bij intake en indicatiestelling. Psyche en Geloof, 6, 141-156.

hoofdstuk in boek:   Kerssemakers, J.H.N. (1986). Psychotherapeuten en religie: een verkenningsvlucht. In J.A. van Belzen & J.M. van der Lans (red.), Rond godsdienst en psychoanalyse. Essays voor Arnold Uleyn (pp. 25-44). Kampen: Kok.

9. De auteur ontvangt een PDF-bestand van het artikel en kosteloos 3 exemplaren van de aflevering waarin zijn/haar artikel is opgenomen. Voor eigen rekening kunnen bij de redactiesecretaris meer exemplaren worden besteld.

10. Redactiesecretaris: email