Psyche & Geloof 9 nr. 2

juni 1998

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

49-50

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geestelijke begeleiding en de geestelijke ontwikkeling van de therapeut

Andriessen, H.C.I.

51-67

NL

Deze bijdrage poogt enkele lijnen uit te zetten met betrekking tot de vraag in hoeverre geestelijke begeleiding voor christelijk-gelovige therapeuten van belang kan zijn, hoe deze eruit zou kunnen zien en hoe dit ook theoretisch-wetenschappelijk kan worden verantwoord. Daarbij is er uitgegaan van de functie, de beroepspersoon van de therapeut of psychiater. Getracht is het eigen karakter van de twee vormen van hulpverlening recht te doen, zodanig dat deze niet door elkaar gehaald en toch met elkaar verbonden worden. De conclusie luidt dat geestelijke begeleiding over psychotherapeutisch werk mogelijk is voor wie dat wil. De begeleider gaat daarbij uit van het 'materiaal' dat uit de therapieën komt en beiden zijn erop gericht om dit materiaal vanuit een ander bezichtspunt te benaderen, namelijk in hoeverre dit de therapeut zelf kan dienen om de Christelijke Weg verder en dieper aan te hangen. Het heeft dan de functie die ook 'ander materiaal' uit zijn leven zou kunnen krijgen: zijn gezinsleven, zijn vakanties, zijn seksuele leven, zijn persoonlijke crises, de cultuur van zijn verlangen. Voor de beroepsvorming lijkt het therapeutisch materiaal een specifieke betekenis te hebben. Het brengt de therapeut juist in zijn beroepswerk een verdieping van zijn christelijke geloofsbeleving. Het rust hem, met andere woorden, uit om zijn beroep als christen uit te oefenen en de werking van de geest op een nieuwe manier in zijn dagelijkse werk te ervaren.

psychotherapie, geestelijke begeleiding, supervisie, geest, waarden, christelijk

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Wat zit er in de linzensoep? Pastoraat en psychotherapie

Ganzevoort, R.R.

68-82

NL

De verhouding tussen pastoraat en psychotherapie is in de afgelopen eeuw door spanning gekenmerkt geweest. In de meer open verstandhouding die vandaag de dag mogelijk lijkt, is het nodig om het eigene van beide disciplines helder te onderscheiden. Dat lukt beter door niet te onderscheiden naar beroepsgroep, maar naar rol, waarbij in beide beroepsgroepen beide rollen kunnen worden gebruikt. Voor de pastorale rol kan het eigene liggen in de inhoud, de context, het perspectief en de methode van de hulpverlening. Alleen met een verdiepte eigen identiteit kan naar integratie en coöperatie worden gestreefd. Met waardering voor en gebruikmaking van tal van psychologische inzichten zal het pastoraat een meer theologische invulling moeten krijgen. Die kan onder meer gevonden worden in het model van de gelijkenis.

pastoraat, integratie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Antoon Vergote: Godsdienstpsycholoog, theoloog en psychoanalyticus

Hutsebaut, D., Jaspard, I.M., & Corveleyn, J.

83-96

NL

In het kader van het Internationaal Congres 'Divine Reality and Therapeutic Relationship', waar emeritus-hoogleraar Antoon Vergote is uitgenodigd voor een van de keynote lectures, heeft men ons gevraagd een bijdrage te schrijven over het werk van Antoon Vergote. Wij hebben gemeend dat het goed zou zijn de taak te verdelen over drie van zijn (vroegere) medewerkers. Jaspard is een medewerker van het eerste uur, Hutsebaut van iets jongere datum en Corveleyn nog iets recenter. Wij willen de figuur van Vergote benaderen vanuit drie invalshoeken: de godsdienstpsycholoog, de theoloog en de psychoanalyticus.

godsdienstpsychologie, theologie, psychoanalyse

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.