Psyche & Geloof 8 nr. 3

november 1997

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

89-90

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ethische aspecten van het marktdenken in de geestelijke gezondheidszorg

Glas, G.

91-100

NL

Welke ethische implicaties heeft het marktdenken in de geestelijke gezondheidszorg? Het antwoord op die vraag moet beginnen met de erkenning dat het geneeskundig handelen niet primair economisch is gekwalificeerd. Vervolgens blijkt de markt meer een effectieve metafoor te zijn die het handelen van beleidsmakers structureert dan een beschrijving van wat er feitelijk gaande is. Er worden drie modellen voor de organisatie van de gezondheidszorg beschreven en de morele principes die in deze typen van organisatie de voorrang hebben. Het gaat om respectievelijk het gildesysteem, het planmatig zorgstelsel en het model van geregelde concurrentie. In de Nederlandse situatie is er sprake van een mix van deze modellen. Vervolgens wordt nagegaan wat de uitwerking is van het marktdenken op de toepassing van de morele principes in elk van de modellen. De conclusie luidt dat marktwerking de arts-patiënt relatie als vertrouwensrelatie onder druk zet; dat ze een potentiële bedreiging vormt voor principes wals solidariteit en rechtvaardige verdeling; en dat ze daarnaast de professionele autonomie dreigt aan te tasten. Dit wordt toegelicht aan de hand van verschillende typen markten.

markt, ethische principes, arts-patiëntrelatie, solidariteit, rechtvaardigheid, professionele autonomie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Samenhang tussen depressieve symptomatologie en religie: Een exploratief en inventariserend onderzoek bij psychiatrische patiënten

Huizenga, P., Van Son, M.N.M., & Verhagen, P.J.

101-119

NL

In een exploratief en inventariserend onderzoek (cross-sectional design) werd bij 78 psychiatrische patiënten met een depressie onderzocht of er een samenhang bestaat tussen depressieve symptomatologie en religie. De aanwezigheid van depressie werd bepaald met behulp van de DSM-IV. De ernst van de depressie werd gemeten met de Beck Depression Inventory (BDI). Naasten van de patiënten (n=22) fungeerden als vergelijkingsgroep. Religie en levensbeschouwing werden geoperationaliseerd als geloofsinhoud, als kerkelijke betrokkenheid en als saillantie van het geloof: het belang dat iemand hecht aan religie of levensbeschouwing in het persoonlijk leven. Na controle voor de variabelen sekse, leeftijd en het wel of' niet hebben van een partner bleek er sprake te zijn van een negatieve samenhang tussen saillantie en depressieve symptomatologie.

depressie, religie, saillantie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Kool, A. (Red.)(1995), Homoseksualiteit en kerk

Douma, J.

120-123

NL

Bespreking van het boek: Kool, A. (Red.)(1995). Homoseksualiteit en kerk. Om de voortgang van het gesprek. Zoetermeer: Boekencentrum.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.