Psyche & Geloof 8 nr. 1

april 1997

Artikelen in deze editie


Redactioneel

De Ronde, M.A.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Naar eer en geweten: Over moraliteit in psychotherapie

De Wolf, A.

3-16

NL

Voordat er een discussie over ethische kwesties in psychotherapie wordt begonnen, is er duidelijkheid nodig over motieven die achter de moraal van de therapeut en de patiënt schuilgaan. De psychoanalytische theorie over het super-ego en het ego-ideaal geeft zicht op de structuur van moraliteit. Daardoor ontstaan richtlijnen voor 'moraliteitsdiagnostiek' en voor psychotherapeutisch interveniëren vanuit een 'non-moralistic morality' (Hoffman, 1979). Een en ander wordt met casus-materiaal geïllustreerd. Een van de conclusies is dat het werken vanuit de ego-syntone krachten van het ego-ideaal de opbouwende krachten van de patiënt stimuleert.

psychotherapie, ethiek, psychoanalytisch, moraliteitsdiagnostiek, non-moralistic morality

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Over de schreef? Schuld op het grensvlak van theologie en psychologie

Lobregt-van Buuren, P.H.

17-30

NL

In dit artikel wordt een psychologische analyse gegeven van de functies en de verwerking van schuld. Een gezonde omgang kenmerkt zich door het ervaren van schuldbesef en het willen dragen van verantwoordelijkheid. Een minder gezonde omgang kenmerkt zich door het ervaren van onbestemde schuldgevoelens, die voornamelijk een afweerfunctie hebben. Geconcludeerd wordt dat de psychologie een wezenlijke bijdrage levert aan het omgaan met schuld, wanneer zij inzicht vergroot in de functies van schuldgevoelens en leert deze op volwassen wijze te verwerken. Wanneer schuld aanwijsbaar is kan de psychologie een opening maken tot een rijp schuldbesef. Indien schuld ingebeeld is, kan zij bijdragen aan een zekere bevrijding uit het diensthuis van de schuld door het geven van inzicht in een intern conflict. Vervolgens wordt betoogd dat een puur psychologisch verstaan van schuld eenzijdigheden in zich bergt. Een eerste eenzijdigheid is dat niet meer bewuste, maar verdrongen wensen aanzetten tot immorele daden. Dat kan afbreuk doen aan het relationele karakter van schuld. Een andere is dat schuld een intrapsychische aangelegenheid blijft, waardoor de mens ten diepste teruggeworpen wordt op zichzelf. Enkele bijbelse noties over schuld, namelijk een meer objectief en relationeel verstaan, kunnen het gesprek over schuldverwerking verrijken.

schuld, schuldbesef, schuldgevoel

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Religious issues in family therapy

Groenendijk, I.

31-38

NL

Het nieuwe CVPPP-seizoen opende op veelbelovende wijze op 17 en 18 januari met een serie lezingen en workshops van professor Hendrika Vande Kemp, gezinstherapeute en hoogleraar psychotherapie aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena (USA). In één van de Reehorst-ruimtes te Ede kwamen therapeuten met een belangstelling in systeemtherapie en/of in een geïntegreerde benadering op het gebied van geloof en psychotherapie samen onder het bezielende voorzitterschap van Rens Filius. Professor Vande Kemp hield vier lezingen, die gevolgd of voorafgegaan werden door een discussie of video-materiaal. Ik noem eerst de lezingen en zal vervolgens enkele thema's die op deze dagen aan de orde kwamen, eruit lichten. Lezing 1: My personal development as a Christian family therapist; Lezing 2: Issues in the ïntegration' literature; Lezing 3: The model of Kantor & Lehr; Lezing 4: Phases in family development; contextual approach.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Debats, D. (1996), Meaning in life

De Ronde, M.A.

39-42

NL

Bespreking van het proefschrift: Debats, D.L.H.M. (1996), Meaning in Life. Psychometric, clinical and phenomenological aspects. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.