Psyche & Geloof 7 nr. 3

oktober 1996

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

95-96

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Tussen gezondheidszorg en pastoraat: Het theologisch-psychiatrisch gezelschap, 1945-1953

Van Belzen, J.A.

97-114

NL

Het artikel vestigt de aandacht op de religieus-spirituele geladenheid die de 'beweging voor geestelijke volksgezondheid' in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte. Hoe religie in de concrete zorg functioneerde blijft echter onduidelijk, niet het minst door het ontbreken van adequaat bronnenmateriaal. Het artikel attendeert op de verslagen van het Theologisch-Psychiatrisch Gezelschap dat tussen 1945 en 1953 heeft bestaan en dat althans een tipje van de sluier op kan lichten. Ontstaan en functioneren van het TPG worden kort beschreven. Behalve voor de geschiedschrijving, kan het TPG ook van waarde zijn als spiegel voor hedendaagse pogingen godsdienst, pastoraat en geestelijke gezondheidszorg op elkaar te betrekken.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geloof en levensbeschouwing binnen de RIAGG-hulpverlening. Ex-cliënten aan het woord

Pieper, J.Z.T., & Van Uden, M.H.F.

115-127

NL

In dit artikel worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens gepresenteerd afkomstig van ex-cliënten van de RIAGG-Heerlen (OZL) en de RIAGG-Zwolle. De gegevens hebben respectievelijk betrekking op het verband tussen geloof/levensbeschouwing en psychische problematiek; de plaats van geloof en levensbeschouwing binnen de RIAGG-hulpverlening en de contacten tussen RIAGG en het veld van geestelijk verzorgers. De belangrijkste conclusies zijn dat geloof vooral een positieve invloed heeft bij het hanteren van de psychische problematiek, dat het ingaan op geloof en levensbeschouwing in het behandelproces voor verbetering vatbaar is en dat er geen contacten zijn tussen therapeuten en pastores. Het artikel sluit af met enige aanbevelingen voor het beleid ten aanzien van de plaats van geloof en levensbeschouwing binnen de RIAGG-hulpverlening.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De intake: het begin of het einde? Een vergelijkend cohortonderzoek naar de satisfactie over de intake bij patiënten van GLIAGG 'De Poort'

Van Klei, W., Van Klei-van Kleffens, C., & Van der Wal, J.

128-142

NL

Van alle hulpvragers die zich bij GLIAGG 'De Poort' aanmeldden beëindigde in een bepaalde periode 60 tot 65% het contact tijdens de intake. Dit gegeven vormde de aanleiding voor een vergelijkend cohortonderzoek naar de satisfactie over de intake en de redenen om het contact te beëindigen. In totaal zijn in het onderzoek 87 hulpvragers betrokken die zich in de periode februari 1993 tot en met januari 1994 aanmeldden bij de GLIAGG. Zij zijn verdeeld in een groep patiënten bij wie het contact tijdens de intake werd beëindigd en een groep die na de intake ten minste één behandelgesprek heeft gehad. De tevredenheid over de hulp die tijdens de intake wordt ontvangen is over het geheel genomen goed, zij het dat degenen die tijdens de intake stoppen minder tevreden zijn. Dit houdt verband met lange wachttijden tussen het eerste en het volgende gesprek en een gebrekkige informatieverstrekking. De groep die tijdens de intake stopt blijkt tevens kwetsbaarder en kritischer. Gepleit wordt voor registratie van het patiëntenverloop tijdens de intake in relatie tot het effect, voor het maken van keuzes voor specifieke doelgroepen teneinde lange wachttijden te voorkomen, alsmede voor flexibilisering van het intakeproces.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Gezond geloven

De Ronde, M.A.

143-146

NL

Bespreking van drie boeken: Graaff, H.G. de (1996), Onbekwaam tot enig goed. De plaats van de totale verdorvenheid in prediking en pastoraat. Boekencentrum: Zoetermeer. 125 blz. Pfeifer, S. (1996), Maakt geloof ziek? Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen. Groen: Leiden. 144 blz. Stroeken, H.P.J. (1995), Het geloof is er voor de mens. Ambo: Baarn. 99 blz.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Groot, C.N. de (1995), Naar een nieuwe clerus

Groenendijk, I.

147-152

NL

Bespreking van het boek: Groot, C.N. de (1995). Naar een nieuwe clerus. Psychotherapie en religie in het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid. Kampen: Kok Agora.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.