Psyche & Geloof 7 nr. 2

juni 1996

Kerkelijke zorg bij psychische problemen

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

45-46

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Steun door anderen: psychosociale mantelzorg als sociale steun bij psychiatrische klachten

Hegger, A.T., & Bac-Fahner, M.

47-64

NL

De GGZ heeft tot nog toe weinig oog gehad voor de betekenis van sociale steun en sociale netwerken. In dit artikel wordt de betekenis van sociale steun vanuit het sociaal netwerk bij psychiatrische klachten onderzocht. Psychosociale mantelzorg (PMZ), een methode waarin de professionele hulpverlener en leden van het sociaal netwerk samenwerken, wordt beschreven. Bij hulpvragenden die tot een christelijke gemeente behoren, blijkt PMZ goed aan te slaan. Er wordt verslag gedaan van een evaluatief onderzoek naar vier mantelzorgprojecten. Zowel de hulpvragenden als de mantelzorgers en hun professionele begeleider oordelen positief Verder onderzoek naar deze nieuwe methode is nodig.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Lekenpastoraat

De Ronde, M.A.

65-79

NL

Siang-Yang Tan ( 1991) schreef een belangwekkend boek over christelijke leken-counseling. In dit artikel wordt het boek samengevat en vergeleken met verschillende bijdragen van Nederlandse bodem over vrijwilligerspastoraat. Met name kwesties met betrekking tot conceptualisering van problemen, het gebruik van methoden en de rol en positie van de helper in het pastoraat worden nader besproken. Betoogd wordt dat de diverse problemen in het pastoraat een gedifferentieerde benadering vragen waarin de integratie van pastorale en psychotherapeutische interventies wordt bepaald door de aard van het probleem. Wat betreft de pastorale interventies wordt de nadruk gelegd op de symbolische functie van de helper als verwijzing naar de weg van God in Jezus Christus.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De verhouding tussen de geestelijke zorg en de psychosociale hulpverlening. Een cultuursociologische benadering

Vellenga, S.J.

80-93

NL

In dit artikel staat de verhouding tussen geestelijke zorg en psychosociale hulpverlening centraal. Deze verhouding wordt benaderd vanuit het perspectief van het sociaal constructivisme. Vanuit deze optiek worden geestelijke problemen, interpretaties van geestelijke problemen en de zorg voor mensen met geestelijke problemen gezien als produkten van menselijk samenleven, die onderhevig zijn aan een proces van objectivering en die in theoretisch opzicht gelijkwaardig aan elkaar zijn. In de relatie tussen geestelijke zorg en psychosociale hulpverlening kunnen drie perspectieven worden onderscheiden: een concurrentie-benadering, een differentiatie-benadering en een coöperatie-benadering. De coöperatie-benadering wordt nader uitgewerkt.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.