Psyche & Geloof 7 nr. 1

maart 1996

Pastoraat

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Vrijmoeth, I.

1-3

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Pastor en ambtsdrager

De Ruijter, C.J.

4-16

NL

In dit artikel komt een aantal fundamentele vragen rond de verhouding tussen ambt en pastoraat aan de orde. Uitgaande van de reformatorische ambtsleer worden enkele centrale aspecten uit de discussies rond het ambt besproken met betrekking tot hun relevantie voor het pastoraat. Uitgaande van de bijbelse metafoor van het lichaam van Christus wordt bepleit dat de grondvorm van alle pastoraat ligt in het onderlinge pastoraat in de gemeente. Vanuit die gedachte wordt gewezen op mogelijke versmalling van het pastoraat vanuit een eenzijdige visie op het ambt als 'opzicht'. Tegelijkertijd wordt de waarde van het ambt als representatie van Christus aangewezen voor het bewaren het eigen karakter van het christelijk pastoraat.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Pastoraat dóór de geestelijke gezondheidszorg

Rebel, J.J.

17-29

NL

In dit artikel wordt vanuit een pneumatologisch perspectief een bijdrage geleverd aan het doordenken van de verhouding tussen psychotherapie en pastoraat. Wetenschap (waaronder psychiatrie, psychologie en psychotherapie) is instrument van het pneuma en vindt waarheid. Het eigene van het pastoraat spitst zich pneumatologisch gezien toe op de 'ergernis' van het evangelie. Gegeven deze spanningsvolle verhouding is (1) pastorale zorg niet alleen voorbehouden aan het ambt en kan (2) de (christen-) therapeut, immers bezig in het bredere krachtenveld van de Geest, pastorale zorg bieden als integraal deel van de behandeling.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Charisma en ambt

Verhoef, W.W.

30-44

NL

In dit artikel wordt de visie van de Charismatische Vernieuwing op de charismata en het ambt beschreven. De charismata staan niet tegenover de vele andere gaven die mensen hebben. De bijzondere charismata hebben een antropologische basis en kunnen daarom vanuit de psychologische wetenschap bestudeerd worden. De Geest van Pinksteren is de Geest van de schepping. Daarom kan de mens charismatisch genoemd worden. De ambten in de kerk zijn er om Gods volk te leiden en daarom moeten ambtsdragers leren met de charismatische gemeente om te gaan. Ze moeten het charismatische leven in de juiste richting leiden en de ontwikkeling van de gaven stimuleren. De ambtsdragers legitimeren zichzelf echter niet in de eerste plaats vanuit de pneumatologie. Zij representeren voornamelijk de Heer in hun dienende en pastorale werk. De schrijver ziet geen tegenstelling tussen het charismatisch pastorale werk en psychologische hulpverlening. Het ambt en de psychotherapeutische professie staan samen in een wereld waarin de humaniteit bedreigd wordt.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.