Psyche & Geloof 6 nr. 2

april 1995

Incest

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Vrijmoeth, I.

43-44

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Naar een christelijke behandeling van incestslachtoffers

Albach, F.

45-59

NL

In dit artikel wordt beschreven waar men op moet letten hij de behandeling van vrouwen die als kind het slachtoffer van incest waren. Op grond van onderzoeksgegevens en van praktijkervaring wordt uiteengezet hoe deze behandeling er uit zou moeten zien. Het nut van een openleggende behandeling en van het gebruik van katharsis wordt benadrukt. Ook wordt erop ingegaan welke problemen zich kunnen voordoen hij de specifiek christelijke hulpverlening aan deze groep patiënten (zoals vergeving en vragen rond demonie). Geconcludeerd wordt dat methoden van traumaverwerking, zoals die bij slachtoffers van andere trauma's worden gehanteerd, ook relevant zijn voor incest-slachtoffers.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Incestproblematiek in de raderen van het assenstelsel

Kok

60-74

NL

Aan de hand van drie casussen wordt duidelijk gemaakt dat de behandeling van cliënten die seksueel misbruikt zijn, niet eenduidig is. De persoonlijkheidsdiagnostiek die op as II (binnen de DSM-III-R classificatie) gediagnosticeerd wordt, is minstens zo bepalend voor de behandelindicatie als de symptomen die op as I worden gescoord. Dit artikel geeft aan wat de werkwijze is van de GLIAGG hij hulpvragen rond seksueel misbruik. Daarnaast wordt middels casuïstiek inzichtelijk gemaakt hoe de integratie geloof en hulpverlening gestalte krijgt.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de schaduw van de ander. Een beschrijving van een psycho-educatieve groep voor partners van incestslachtoffers

Van Buuren, P.H., & Hegger, A.T.

75-86

NL

Hoewel systeemtheoretische visies zich al langere tijd mogen verheugen in forse populariteit, komt hulpverlening aan partners van sexueel misbruikte vrouwen pas sinds enige tijd schoorvoetend van de grond. GLIAGG 'de Poort' heeft initiatief genomen tot het starten van een kortdurende psycho-educatieve groepstherapie voor deze partners. In dit artikel wordt een beeld gegeven van de ontstaansgeschiedenis, vorm, inhoud en verloop van de partnergroep. De gemaakte keuzes worden gemotiveerd. Informatie en onderlinge steun en herkenning blijken belangrijke ingrediënten voor het welslagen van de groep. Het feit dat de partners hun isolement konden doorbreken was daarbij ook van invloed. Opvallend was de positieve betekenis van de partnergroep voor de relatie bij meer dan de helft van de deelnemers. Een onverwachte bevinding was het feit dat de individuele behandeling van enige vrouwen een duidelijke vooruitgang boekte vanaf de tijd dat de man aan de partnergroep deelnam. Dit ondersteunt het idee dat de groep vooral te zien is als een interventie in het systeem.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Impressie van de NcGv-najaarsconferentie over het thema 'Suïcidaliteit in de geestelijke gezondheidszorg' d.d. 18 november 1994. Met als ondertitel de vraag 'Levenshulp of stervenshulp?'

Filius, R.J.

87-89

NL

Congresverslag de NcGv-najaarsconferentie over het thema 'Suïcidaliteit in de geestelijke gezondheidszorg: Levenshulp of stervenshulp?' d.d. 18 november 1994.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.