Psyche & Geloof 4 nr. 1

januari 1993

Perspectieven op geloof en psychologie II

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Vrijmoeth, I.

1

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychotherapie in het spanningsveld van professionaliteit en normativiteit

Glas, G.

2-18

NL

Psychotherapie is een professionele activiteit omdat de psychotherapeut zich richt op een bepaald aspect van de problematiek van de patiënt (veelal het affectieve) en door die beperking een dieper inzicht tracht te verwerven. Een te vrezen secularisering van psychotherapie kan worden afgewend als de therapeut zich de abstracte aard van theorieën bewust blijft en zich realiseert dat het gevoelsleven vervlochten is met het geloofsleven. Deze vervlechting kan worden verhelderd met behulp van Dooyeweerds structuurleer van de mens. In therapieën bij patiënten met een christelijke levensovertuiging zal de therapeut trachten het gevoelsleven weer aansluiting te laten krijgen op het geloofsleven door in het affectieve domein die momenten te versterken en te herstructureren die anticiperen op geloof. Dat is een uiterst professionele en tegelijk uiterst normgebonden onderneming.

geloof, affectiviteit, Dooyeweerd, normativiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De verhouding tussen psychologische kennis en geloof: relatietherapie gewenst

Filius, R.J.

19-32

NL

Filosofische en wetenschapstheoretische uitgangspunten spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar een juiste verhouding tussen geloof en psychologie. In deze bijdrage wordt gepoogd deze vooronderstellingen te verwoorden. De uitspraak '"All truth is God's truth" vormt het vertrekpunt van waaruit de overeenkomsten en de verschillen tussen psychologische en geloofskennis beschreven worden. Een belangrijk deel van de spanning tussen psychologie en geloof blijkt niet zozeer op het niveau van feiten en interpretaties te liggen, maar te berusten in het verschil in gezag dat men toekent aan de bronnen van kennis. Het onderscheid tussen inhoud en betrekking kan dit verduidelijken. Een houding ten aanzien van geloof en psychologische wetenschap waarin de één de ander niet domineert, maakt een evenwichtige visie op de verschillen tussen beide mogelijk. Op diverse punten is een analogie aan te wijzen met principes uit de partnerrelatie therapie. Deze overeenkomsten illustreren dit betoog.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Een impressie van 'Atlanta '92, Christian Counseling on the Cutting Edge'

Schaafsma, R.

33-36

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.