Psyche & Geloof 32 nr. 2

juni 2021

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hijweege, N.

71-72

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Dolen in het donker: Over complot-denken en de psychologie van de waan

Ypma, S.

73-78

NL

In dit artikel gaan we in op een fenomeen van alle tijden, het complotdenken. Al is het van alle tijden, de mate waarin het zich voordoet fluctueert nogal. Dat hangt onder meer af van de mate waarin vertrouwen of wantrouwen in een samenleving domineert. De vraag waar dit artikel op uitmondt is: wat kan onderzoek naar de psychodynamiek achter de waan ons leren over het complotdenken? In de jaren zestig van de vorige eeuw schreef Richard Hofstadter het boek The Paranoid Style in American Politics (1964). Hij linkte complotdenken aan een paranoïde stijl van politiek. Daarin wees Hofstadter op de verwantschap tussen complotdenken en paranoia, zonder te beweren dat complotdenken de facto een vorm van paranoia is. Dat geldt ook voor dit artikel.

complot, complotdenken, complottheorie, waan, achterdocht, paranoia

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Reformatorische jongeren: Orthodoxie en persoonlijkheidstrekken

De Bruin, R., Pieper, J.Z.T., & Van Uden, M.H.F.

79-92

NL

In dit artikel wordt gekeken naar de relatie tussen de religieuze kenmerken en de persoonlijkheidstrekken (gemeten met de Big Five) van reformatorische jongeren. Het is gebaseerd op een onderzoek waaraan 101 reformatorische jongeren meededen, die zich ingeschreven hadden als eerstejaars student aan het reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs. Na hun inschrijving hebben zij een standaard intakevragenlijst ingevuld waaraan een vragenlijst met betrekking tot hun religieuze kenmerken is toegevoegd. De conclusies uit dit (voor)onderzoek zijn dat er een beperkt aantal aanwijzingen gevonden zijn voor een verband tussen religieuze kenmerken en de Big Five persoonlijkheidstrekken onder mbo-studenten in het reformatorisch onderwijs. Zo blijkt orthodox denken van deze groep jongeren positief geassocieerd met vriendelijkheid. Naarmate deze mbo-studenten meer receptieve copingstrategieën toepassen lijken ze zorgvuldiger te zijn en laten ze een hogere mate van extraversie zien. Studenten die positieve religieuze copingstrategieën gebruiken rapporteren eveneens meer zorgvuldigheid en een hogere mate van vriendelijkheid.

religieus orthodox denken, intrinsiek geloven, reformatorische jongeren, religieuze coping, persoonlijkheidstrekken

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geschiedenis van de psychiatrie in relatie tot existentiële thema’s

Labooy, G.

93-106

NL

Dit essay richt zich op de gespannen verhouding tussen psychiatrie en existentiële thema’s. Betoogd wordt dat de joods-christelijke traditie naast bedding ook voedingsbodem is geweest voor de ontwikkeling van de psychiatrie. Parallel hieraan was er eeuwenlang een natuurlijke openheid tussen (proto)psychiatrie en de christelijke doorleving van existentiële thema’s. De dominantie van moderne neoliberale waarden kan daarentegen leiden tot verdringing en medicalisering van existentiële thema’s. Gepleit wordt voor (h)erkenning van existentiële thema’s en verbeterde samenwerking tussen geloof en psychiatrie. Dit wordt mede gerechtvaardigd doordat geloof bijdroeg aan het ontstaan van de psychiatrie.

existentiële thema’s, medicalisering, christelijk geloof, geschiedenis van de psychiatrie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de Kunst: Tussen hoop en verveling - Over 'De woestijn van de Tartaren' van Dino Buzzati

Zondag, H.

107-109

NL

Bespreking van de roman 'De woestijn van de Tartaren' (1940) van de Italiaanse schrijver Dino Buzzati

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Contemplatief: Een bijzonder mens

Oosterwijk, J.C.

110-111

NL

U kunt dit artikel gratis downloaden.

Column: Engelse termen

Loonstra, B.

112

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Spirituality, religion and cognitive-behavioral therapy: A guide for clinicians

Jans, D.

113-114

NL

Bespreking van het boek: Rosmarin, D.H. (2018). Spirituality, religion and cognitive-behavioral therapy: A guide for clinicians. New York, NY: Guilford Press.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Expertmeeting HUB mental well-being for Christian migrants: Geloof, migratie en psychische gezondheid

Phillips-Koning, D., Van Schie, E., Schaap-Jonker, H., & Kollenstaart, M.

115-118

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.