Psyche & Geloof 3 nr. 4

oktober 1992

Perspectieven op geloof en psychologie I

Artikelen in deze editie


Redactioneel

De Ronde, M.A.

103

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christelijke hulpverlening en systeemoptiek: een aanzet tot differentiatie

Van Riessen, H.G.

104-119

NL

In publikaties over christelijke hulpverlening wordt vrij algemeen de noodzaak onderschreven om te komen tot een integratie van geloof en psychosociale hulpverlening. Maar er bestaat geen overeenstemming over de wijze waarop die integratie vorm moet krijgen. Meestal geven therapeut-factoren de doorslag bij de keuze van het integratiemodel en de bijbehorende methodiek. Afhankelijk van de eigen visie kiest de therapeut zijn of haar attitude op een continuüm met als ene uiterste een sterke terughoudendheid met betrekking tot een inhoudelijke beoordeling (normering) van geloofskeuzen van de cliënt en als andere uiterste het expliciet maken en therapeutisch aanwenden van de eigen opvattingen. Zelden echter wordt in de literatuur de situatie (diagnose) van de cliënt of het cliëntsysteem op systematische wijze betrokken bij de keuze voor een bepaald integratiemodel. De vraag welk integratiemodel recht doet aan de bijbelse normen en waarden, moet mijns inziens gecompleteerd worden met de vraag: welk integratiemodel is geïndiceerd bij welk type problematiek? In het tijdschrift 'Systeemtherapie' is de laatste jaren een discussie gaande over het thema 'geweld en gezinstherapie'. Ook daar zien we een toenemende en door de praktijk opgedrongen belangstelling voor waarden en normen in de psychotherapie. Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de systeemtheorie, de constructivistische stroming, geeft een bruikbare theoretische fundering om normen en waarden een meer gedifferentieerde en op de cliënt toegesneden plaats te geven. Uiteraard kan het onderzoek hiernaar alleen zin hebben als wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat geen van de integratiemethodieken een principiële -dit wil zeggen: bijbels gefundeerde- dominantie heeft boven de andere.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geestelijke gezondheid vanuit godsdienstig perspectief

De Ronde, M.A.

120-130

NL

De discussie over de relatie tussen religie en geestelijke gezondheid wordt vaak vertroebeld doordat niet duidelijk is welke criteria voor de kwalificaties gezond en ongezond worden gehanteerd. In dit artikel betoog ik dat er verschillende criteria bestaan die op bepaalde punten met elkaar kunnen botsen. Welke criteria de juiste zijn, is een normatieve vraag, die niet op grond van enkel empirische gegevens is te beantwoorden. Om in het gesprek over de relatie tussen religie en geestelijke gezondheid toch verder te komen dan een normatieve discussie over de vraag wat geestelijke gezondheid is, stel ik voor om geestelijke gezondheid vanuit godsdienstig perspectief te definiëren en vanuit dat referentiekader onderzoek te doen naar de relatie tussen religie en geestelijke gezondheid.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: H. Faber (1991), Het lichtend geheim

Verhagen, P.J.

131-134

NL

Bespreking van het boek: Faber, H. (1991). Het lichtend geheim. Perspectieven in de godsdienstpsychologie. Ten Have: Baarn, 191 pp. -- door Piet Verhagen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.