Psyche & Geloof 3 nr. 1

januari 1992

Christelijke psychologie aan weerszijden van de Atlantisch oceaan I

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van den Berg-Prins, M.C.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christian psychology in the United States: Practical issues

Malony, H.N.

3-14

EN

This essay considers six current practical issues in American Christian psychology as perceived from the viewpoint of one involved clinician. The issues which are discussed include ( I) a return to typology where persons are describing themselves over-simplistically; (2) an extension of mind-body concerns through psychoneuroimmunology - a novel approach wherein the effect of faith on stress is being measured via the immune system of the body; ( 3) a revival of demonology in which there is a growing interest in the possible existence of institutionalized, ritualistic child abuse and its treatment; ( 4) a reinterpretation of religion via object-relations theory - a positive re-thinking of the term 'illusion'; ( 5) an interest in religious diagnosis and its use in understanding and treating troubled clients; and ( 6) a reaffirmation of the 'active' role for the psychotherapist whereby the opportunity for sensitive direction in treatment is asserted.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christelijke psychologie aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, met name 'unten am Rhein'

Verhagen, P.J.

15-18

NL

De hierna volgende opmerkingen zijn een bewerkte versie van de reactie op de lezing die prof. Malony hield tijdens de ochtendbijeenkomst van de CVPPP-studiedag op 5 oktober 1991 (Malony, 1991a). Zowel deze lezing als die tijdens de middagbijeenkomst (Malony, 1991 b) waren de referenten tevoren ter inzage toegestuurd. Naast deze twee lezingen maak ik van nog 3 artikelen van Malony gebruik (1985, 1986, 1988). Het was Malony er in zijn ochtend-lezing om begonnen een zestal praktische kwesties aan de orde te stellen. Mijn opmerkingen betreffen zijn vijfde punt: de interesse in een diagnose die het godsdienstig leven van cliënten betreft. Aan deze zijde van de oceaan, met name in ons land -Da unten am Rhein das is eine Ecke wo es qualmt (K. Barth) - hangt er dikwijls mist of rook boven godsdienstige kwesties, ook waar het zo iets als een godsdienstpsycho(patho)logische diagnose betreft. Er zijn een aantal oorzaken te noemen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Reactie op Malony's Christian psychology in the United States: Practical issues

Filius, R.J.

19-23

NL

Bij drie van de praktische thema's van Malony ( 1991 ), te weten: de nieuwe populariteit van recente typologieën. het herformuleren van religie in termen van de object-relatie theorie en het gebruik van de term 'religieuze diagnose', worden enkele korte kanttekeningen geplaatst. Deze drie thema's worden vergeleken met de ervaringen van de auteur in Nederland en de Verenigde Staten. Aan het eind volgen enkele algemene opmerkingen over verschillen tussen de (christelijke) psychologische praktijk in de Verenigde Staten en Nederland met betrekking tot (I) de juridische omstandigheden, (2) een groeiende openheid ten aanzien van religie en (3) de integratie tussen theologie en psychologie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Beleidsnota 'RIAGG en religie'

Bodisco Massink, H.J., De Graaf, H.G., Hoeven, M.W.M., Keiren, J.W.M., Kerssemakers, J.H.N., et al.

24-28

NL

Met de oprichting van de RIAGG's was de deconfessionalisering van de toenmalige AGGZ-voorzieningen een feit. Waren religie en hulpverlening al vergaand uit elkaar gegroeid, vanaf dat moment was het contact vrijwel geheel verbroken. Er bestonden twee circuits, die langs elkaar heen leefden. De laatste tijd lijkt echter weer voorzichtig enige toenadering te constateren. Het aantal publikaties en studiebijeenkomsten over hulpverlening en levensbeschouwing neemt immers gestaag toe. Mogelijk waren de oude banden te belast geraakt, zodat een breuk nodig was om een open ruimte te creëren, waarin de betrekkingen opnieuw doordacht konden worden. Ook in de RIAGG's lijkt een professionele belangstelling voor het raakvlak van hulpverlening en levensbeschouwing op gang gekomen. Men buigt zich over kwesties als: 'moet de religieuze achtergrond van cliënten in de hulpverlening betrokken worden, en zo ja, op welke wijze?'. Voor RIAGG's in uitgesproken confessionele streken van ons land is dit geen vraag meer, maar al langer een zaak van organisatie van het hulpaanbod. Deze nota wil in deze ontwikkelingen een bijdrage leveren door enkele beleidsvoorstellen te presenteren rond het thema 'RIAGG en religie'. De nota werd opgesteld door een aantal RIAGG-medewerkenden (zie bijlage), die een expliciet pastorale functie bekleden of in het kader van het genoemde thema een taak vervullen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Enkele kanttekeningen bij de beleidsnota 'Riagg en Religie'

Van Riessen, H.G.

29-31

NL

In de beleidsnota lezen we dat de erkenningsaanvraag door Gliagg 'De Poort', en waarschijnlijker nog het impliciete verwijt daarin dat de Riagg hulp niet is toegesneden op het gereformeerde volksdeel, de aanleiding was voor de totstandkoming van deze nota. Het curieuze is nu dat op het moment dat ik dit schrijf net bekend geworden is dat Gliagg 'De Poort' door staatssecretaris Simons is erkend als landelijk werkende instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een opmerkelijke stap omdat reeds bekend was dat twee adviserende instanties van de staatssecretaris, te weten de Ziekenfondsraad en de Hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid, negatief hadden geadviseerd over de erkenningsaanvraag. Voor Gliagg 'De Poort' is de erkenning ongetwijfeld reden tot grote dankbaarheid en ook een 'beloning' voor de enorme inspanningen die bestuur en medewerkers zich getroost hebben om dit te bereiken. Dit alles plaatst de onderhavige nota van de NVAGG (Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) voor mij in een wat ander licht.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: J. Kok et al. (1991). Incest: Een informatieve en praktische handreiking in bijbels licht

Van den Berg-Prins, M.C.

32-34

NL

Bespreking van het boek: Kok, J., Koster, A., & Van der Wal, J. (1991). Incest: Een informatieve en praktische handreiking in bijbels licht. Groen en Zoon: Leiden. 124 p. -- door Ria van den Berg - Prins

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.