Psyche & Geloof 28 nr. 2

juni 2017

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hijweege, N.

49-51

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Existentiële overwegingen: de vergeten integratief subjectieve dimensie en haar betekenis voor de gezondheidszorg

Kling, H. & Van Os, J.

52-62

NL

Dit artikel beschrijft de existentiële dimensie van het menszijn en de betekenis hiervan voor gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen en voor de ‘Nieuwe GGZ’ in het bijzonder. De insteek is fenomenologisch reflectief. We beginnen met een korte reflectie op het in de gezondheidszorg veronderstelde gedifferentieerde mensbeeld en het onderzoek van M. Huber naar positieve gezondheid. Uitgaande van het bio – psychosociaal – spirituele mensbeeld en het fenomenologische onderzoek van E. Weiher naar impliciete spiritualiteit beschrijven wij aan de hand van een drietal voorbeelden de existentiële dimensie schematisch. Deze beschrijving toont hoe de existentiële dimensie een integrerende en stabiliserende functie voor mensen heeft in omgang met negatieve ervaringen van contingentie in het algemeen en ziekte in het bijzonder. Door toepassing van het door M. Scherer-Rath ontwikkelde ADCL schema op de voorbeelden worden de verschillende mogelijkheden van betekenisgeving geëxpliciteerd. Het artikel toont aan de hand van de voorbeelden het belang van een bewuste individuele integratie voor een gezonde omgang met ziekte. Begeleiding van patiënten hierbij en onderzoek naar de meest adequate methoden lijkt ons van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de huidige gezondheidszorg.

existentiële dimensie, impliciete spiritualiteit, contingentie, zingeving/ betekenisgeving, positieve gezondheid

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Basismethodiek van de geestelijke verzorging

Smit, J.

63-71

NL

Op welke wijze worden psychologische methodieken geïntegreerd in de praktijk van de geestelijke verzorging? In dit artikel schetst de auteur op basis van zijn proefschrift de basismethodiek van de geestelijke verzorging. Op grond van een door hem zelf ontwikkeld zingevingsprocesmodel formuleert hij die uiteindelijk als een sequens. Werken medici en paramedici veel in een consult volgens de lijn ‘anamnese-diagnose-behandeling-controle’, geestelijk verzorgers werken in een begeleidingsontmoeting volgens de lijn ‘naderen-verdiepen-laten-verbinden-vieren’. Op basis van deze basismethodiek kan het verschil in benadering tussen een psychologische begeleidingspraktijk en de geestelijke verzorging op een meer genuanceerde manier geformuleerd worden.

methodiek, geestelijke verzorging, zingeving, levensvragen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

- Zijn moeten willen - en het proefschrift van Job Smit. Geestelijke verzorging veeleer expertise dan domein

Van Doremalen, R.

72-78

NL

In reactie op het proefschrift van Job Smit, ‘Antwoord geven op het leven zelf’, waarin een bruikbare basismethodiek voor geestelijk verzorging wordt ontwikkeld, worden zijn vooronderstellingen bekritiseerd. Tevens worden alternatieve vooronderstellingen geponeerd, waarvan betoogd wordt dat zij kansrijker zijn. Daarom wordt tegenover domein, expertise voorgesteld en tegenover een defensieve benadering, een offensieve benadering. De expertise van de geestelijke verzorger is waardencommunicatie. Vanuit die visie kan iedere zorgverlener op zijn niveau aan geestelijke verzorging doen. Dit geldt zowel voor spirituele waarden, ethische waarden als voor welk verlangen dan ook. Dit alternatief betekent voor de geestelijk verzorger een taakverzwaring.

expertise, domein, waardencommunicatie, geestelijke verzorging, defensieve benadering, offensieve benadering

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Aspecten van belonging in 'multiple religious belonging'

Berghuijs, J., Kalsky, M., Oostveen, D., & Van der Braak, A.

79-99

NL

Meervoudige religieuze betrokkenheid of multiple religious belonging (MRB) is als begrip door theologen op de kaart gezet en direct geproblematiseerd, waarbij de discussie zich toespitst op de vraag of MRB mogelijk en wenselijk is. De term MRB wordt buiten de theologie nog weinig gebruikt. Wij zullen in dit artikel MRB definiëren op basis van een brede opvatting van belonging die recht doet aan de vele manieren, al dan niet via religieuze gemeenschappen, waarop mensen uit religieuze tradities putten. Het doel van dit artikel is een sociaalwetenschappelijk kader te ontwikkelen, waarin verschillende aspecten van religieuze belonging belicht worden, met het oog op empirische exploratie en inventarisatie van MRB in een westerse, geseculariseerde context. Daarbij richten wij ons met name op de individuele kant van belonging, zoals die tot uitdrukking komt in: de variatie in mogelijke religieuze expressies (wat), de intensiteit en duur van betrokkenheid (hoe), de motivatie (waarom) en de sociale relaties (met wie) die een rol spelen bij meervoudige religieuze betrokkenheid.

belonging, multiple religious belonging, individuele religiositeit, flexibiliteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de Kunst: Ooit was meer beloofd. Over 'Wakend over God' van Joost Zwagerman

Zondag, H.

100-102

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bladwijzer: Oxytocine, spiritualiteit, emoties en meditatie

Van den Brink, B.

103-104

NL

Bespreking van het artikel: Van Cappellen, P., Way, B. M., Isgett, S. F., & Fredrickson, B. L. (2016). Effects of oxytocin administration on spirituality and emotional responses to meditation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(10), 1579–1587. https://doi.org/10.1093/scan/nsw078

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.