Psyche & Geloof 27 nr. 4

december 2016

Herstelgeoriënteerde zorg

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van Aalderen, J.

195-196

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Herstelgeoriënteerde zorg binnen de Christelijke GGZ: een inleiding

De Jong, E., & Schaap-Jonker, H.

197-205

NL

In dit artikel wordt beschreven wat de herstelgeoriënteerde benadering binnen de GGZ inhoudt en hoe die gestalte kan krijgen binnen de christelijke zorg. Allereerst wordt stilgestaan bij het begrip gezondheid in relatie tot de herstelbenadering. Vervolgens komen meerdere dimensies van herstel en herstelprocessen aan de orde, waarbij expliciet verbinding wordt gelegd met het christelijk geloof. Op deze manier wordt zichtbaar waarom juist het herstelgericht denken binnen de psychiatrie de mogelijkheid biedt om christelijke identiteit vorm te geven in de zorg. We laten tenslotte zien hoe deze benadering georganiseerd is binnen Eleos en welke onderzoeksvragen dit voor de toekomst oplevert.

herstelgeoriënteerde zorg, gezondheid, existentieel herstel, christelijke GGZ

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De complexiteit van christelijke geestelijke gezondheidszorg

Smit, D.

206-216

NL

Wat is ervoor nodig om als christelijke zorgorganisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg aan christelijke waarden een volwaardige plek geven in de uitvoering en de organisatie van de zorg? Om deze vraag te beantwoorden is gekeken wat de formele omschrijving van geestelijke gezondheidszorg is en of de christelijke visie op zorg, zoals de landelijke GGZ-organisatie Eleos die hanteert, aansluit bij deze omschrijving. Vervolgens is gekeken of de formele omschrijving van de geestelijke gezondheidszorg recht doet aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk. De GGZ kan omschreven worden als een complex (adaptief) systeem, waarbinnen een veelvoud aan factoren op onvoorspelbare wijze op elkaar ingrijpen. Het organiseren van christelijke geestelijke gezondheidszorg vraagt daarom een ander organisatiemodel namelijk die van de lerende organisatie. Voor de zorgprofessional, werkzaam bij een zorgorganisatie voor christelijke GGZ, betekent de herstelgeoriënteerde zorg vanuit een christelijke visie vooral dat er een groot beroep wordt gedaan op persoonlijk meesterschap, een van de disciplines van de lerende organisatie. Nagegaan wordt onder welke condities dit meesterschap kan gedijen.

christelijke visie, GGZ, lerende organisatie, complexiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

E-health module Psychische klachten en christelijk geloof - Beschrijving van een interventie gericht op existentieel herstel

De Snoo-Glas, W., Verhoeff-Korpershoek, A. & Schaap-Jonker, H.

217-225

NL

Dit artikel betreft een beschrijving van een nieuw ontwikkelde e-health module gericht op existentieel herstel en het versterken van positieve religieuze coping. De module, met als titel Psychische klachten en christelijk geloof, is bedoeld voor christelijke cliënten. De module beoogt de cliënt meer inzicht te geven in de samenhang tussen diens psychische klachten en de persoonlijke geloofsbeleving en -worstelingen, en geeft handreikingen hoe hiermee om te gaan. Besproken wordt het theoretisch kader, opzet en uitwerking van de e-health module.

e-health, coping, religieuze coping, geloofsvragen, welbevinden

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de kunst: Philippe Claudel

Verhagen, P.J.

226-230

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de kunst: Schreeuwende vergankelijkheid, vervulde stilte

Gooijer, B.

231-234

NL

Bespreking van de Boekpresentatie d.d. 11 november 2016 in het Bijbels Museum te Amsterdam van: G. van den Hout (red.) (2016) Jaap Schreurs: De kwetsbaarheid van het bestaan/The Vulnerability of existence. Eindhoven: Lecturis.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag Filosofie en Waanzin, 21 oktober 2016

Van Rossum, J.

235-236

NL

Verslag van het congres Filosofie en Waanzin d.d. 21 oktober 2016

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bladwijzer: ZonMw-signalement over Zingeving in zorg. De mens centraal

Verhagen, P.J.

237-238

NL

Bespreking van de uitgave: ZonMw (2016). ZonMw-signalement Zingeving in zorg. De mens centraal.

zingeving, ZonMw

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.