Psyche & Geloof 26 nr. 2

juni 2015

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Brink, B. van den

1

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Coping card en terugvalpreventie(plan) met religieuze inhoud

Vuijk, R. & Jacobs, R.

2-9

NL

Dit artikel gaat over de vraag hoe de psychotherapeut religie een plaats in de behandeling kan geven bij religieuze cliënten die het geloof als steun en krachtbron ervaren. Die vraag beantwoorden we aan de hand van onderzoek naar en literatuur over positieve religieuze coping. Met aandacht voor de psychotherapeut in contact met de religieuze cliënt en gebouwd op de betekenis van positieve religieuze coping en op eigen praktijkervaring zetten we in dit artikel met een casus uiteen hoe copingtechnieken als coping card en terugvalpreventie(plan) een religieuze inhoud kunnen krijgen met religieuze (lied) teksten. De strekking van dit artikel is daarmee, dat de psychotherapeut op een redelijk eenvoudige (en laagdrempelige) wijze religie onderdeel van en bespreekbaar in een behandeling kan maken wanneer voor een religieuze cliënt religie een gezondheidsbevorderende en klachtverminderende werking heeft.

religie, psychotherapie, religieuze coping, coping card, terugvalpreventie

U kunt dit artikel gratis downloaden.

Muziek als methodische interventie bij mensen met dementie: een aanzet tot muziekpastoraat

Herder-Michielsen, E. den & Smeets, W.

10-21

NL

Mensen met dementie ervaren tot het einde van hun leven emoties en hebben net als ieder ander een spirituele beleving en spirituele behoeften. Het is echter moeilijk om hen te bereiken met een pastoraal gesprek. Dit artikel beschrijft een kwalitatief veldexperiment waarin muziek wordt ingezet om aan te sluiten bij de spirituele behoeften van mensen met dementie. De interventie bestond uit drie muziekbijeenkomsten met een groep van zes bewoners van een psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis. Vier deelnemers zijn systematisch geobserveerd. Conclusie: Muziek kan enerzijds functioneren als bron van persoonlijke zingeving en inspiratie en anderzijds als middel om mensen met elkaar te verbinden. Muziek kan binnen de geestelijke verzorging ingezet worden als methodische interventie om aan te sluiten bij spirituele behoeften van mensen met dementie. Toepassing: geestelijke verzorging aan mensen met dementie.

muziek, dementie, spirituele behoeften, geestelijke verzorging, muziekpastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Euthanasie bij psychiatrische patiënten

Dekker, R., Lopik, M. van & Zijlstra, A.

22-31

NL

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving problemen oplevert bij de inwilliging van euthanasieverzoeken door psychiatrische patiënten. Daartoe zal worden besproken welke zorgvuldigheidseisen extra aandacht behoeven in de beoordeling van een dergelijk euthanasieverzoek . Vervolgens zullen de ontwikkelingen en conflicten tussen het wettelijk kader en de praktijk worden besproken door middel van uitspraken van Toetsingscommissies, waarna ethische opvattingen worden besproken. Door middel van literatuuronderzoek en een interview met Jos Dute (lid van een Toetsingscommissie) en Jeannette van Andel (SCEN-arts) is getracht hier antwoord op te geven. Uit dit onderzoek blijkt geen sprake te zijn van problemen met de huidige wetgeving. Het is aan te bevelen dat men zich niet meer op eventuele hindernissen in de wettekst focust, maar dat aandacht wordt besteed aan een maatschappelijk debat. Waarom verzoeken psychiatrische patiënten om euthanasie? En waarom zien mensen met een psychiatrische aandoening de dood nog als enige oplossing?

psychiatrie, euthanasie, Wet Toetsing Levensbeëindiging, Regionale Toetsingscommissie, medische ethiek

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Triomf der godsdienstpsychologie? Signalementen uit recente literatuur

Belzen, J.A. van

32-63

NL

Het artikel presenteert een doorloop door recente literatuur op het terrein van de godsdienstpsychologie. De literatuur groeit steeds sneller, de godsdienstpsychologie blijkt ook bij de grote uitgevers in de psychologie weer geaccepteerd te zijn. Besproken worden onder andere overzichtswerken als handboeken en inleidingen, klinische studies en publicaties over religie en geestelijke gezondheid(szorg), literatuur op het terrein van geschiedenis en grondslagen van het vak, onderzoek naar religieuze en spirituele verschijnselen, alsmede een aantal evolutie- en cognitief-psychologische beschouwingen. De auteur concludeert dat psychologie zowel voor- als tegenstanders van religieuze posities van nut lijkt te kunnen zijn. Hij meent dat soms een te triomfalistisch geluid klinkt en vraagt zich af of men in de explosie aan literatuur niet eerder met een triomf van de uitgeverijen dan van de godsdienstpsychologie zelf te maken heeft.

godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de kunst: ‘Blijf weg zolang als nodig is’

Zondag, H.

64-66

NL

Bespreking van de film: Pawel Pawlikoski (2013). Ida. Polen: Opus Film.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Pols, J. (2014). Veertig jaar psychiatrie, een dynamisch doolhof

Labooy, G.

67-68

NL

Bespreking van het boek: Pols, Jan (2014). Veertig jaar psychiatrie, een dynamisch doolhof. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058982667. 290p. € 25,00.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Kringloop: verslag van CVPPP regiokring Dordrecht

Kraan-de Pagter, J. van der

69-71

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bladwijzer: Geloof betrekken in behandeling: te vaak een solistische actie?

Van den Brink, B.

72-73

NL

Bespreking van het artikel: Anderson, N., Heywood-Everett, S., Siddiqi N., Wright J., Meredith J., & McMillan D. (2015). Faith-adapted psychological therapies for depression and anxiety: Systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 176, 183-196.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Het goede leven. Verslag van het APS Kongress 2015.

Van den Brink, B., & Verhagen, P.J.

74-76

NL

Sinds 2003 organiseert de Duitse APS, die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge, internationale congressen (www.AkademiePS.de). De voorlopers van die congressen startten op initiatief van Samuel Pfeifer in 1990 in het Zwitserse Gwatt, het congres verhuisde in 2003 naar Marburg in Duitsland, en nu was voor de tweede keer Würzburg the place to be. Lange tijd was de frequentie elke drie jaar, inmiddels is men overgegaan op één keer in de twee jaar. Het deelnemersaantal is inmiddels sterk gestegen naar zo’n 1000...

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.