Psyche & Geloof 23 nr. 4

december 2012

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Bolt, A.

185-186

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De spirituele leespraxis van de bijbel in de GGZ vanuit christelijk perspectief

Tiesinga, L.

187-196

NL

In dit artikel wordt verslag gedaan van een achtergrondstudie naar de spirituele leespraxis van de bijbel. De spirituele leespraxis van de bijbel is een stille omgang met woorden en verhalen. Deze leeswijze is in de christelijke traditie door woestijnvaders ontwikkeld vanaf de vierde en vijfde eeuw na Christus. De dienst Geestelijke verzorging van GGZ Drenthe biedt deze leeswijze als Schriftmeditatie aan sinds mei 2011. Ter illustratie wordt de huidige opzet van de meditatiebijeenkomsten globaal beschreven in dit artikel. Geconcludeerd kan worden dat de spirituele leespraxis van de bijbel een complex samenspel is en in essentie gezien kan worden als een dialoog tussen tekstverwerking (van bijbeltekst naar dagelijks leven) en taalvorming (van dagelijks leven naar bijbeltekst). Het opstarten van de meditatiebijeenkomsten voorziet in een behoefte bij zowel een aantal cliënten als mensen van buiten GGZ. De leeswijze verdient zowel met het oog op het geestelijk welzijn van de beoefenaars als de mogelijkheid van geestelijke begeleiding door professionals een nadere bestudering. Dat geldt ook voor de in andere religies toegepaste spirituele lezing van heilige boeken.

meditatie, spirituele leespraxis van de bijbel, Christendom, geestelijke gezondheid, geestelijke begeleiding, geestelijke verzorging

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

‘Leven met Aandacht' – Een gekerstende Mindfulness Based Cognitive Therapy

Visser, B.

197-203

NL

In dit artikel wordt een christelijke variant gepresenteerd van de Minfulness Based Cognitive Therapy. Het oorsponkelijke protocol van Segal, Williams & Teasdale is herschreven door aansluiting te zoeken bij de christelijke meditatieve traditie. De motivatie voor het ontwikkelen van deze 'christelijke variant' wordt beschreven, de gemaakte keuzes verantwoord en de eerste ervaringen vermeld.

mindfulness, christelijke traditie, experiëntiële vermijding, leven met aandacht

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

GGZ en bevrijdingspastoraat

Kolm, G.J. van der

204-210

NL

Bevrijdingspastoraat is in opmars, vooral in evangelische- en pinkstergemeenten. Veel cliënten van de GGZ zijn juist in deze gemeenten te vinden. Alleen al daarom is het van belang dit verschijnsel vanuit GGZ perspectief te bezien. In dit artikel kijk ik naar bevrijdingspastoraat vanuit mijn functie als Specialist Levensbeschouwelijke zorg bij GGZ Yulius, voorheen RMPI-De Grote Rivieren. Werkgebied is Zuid Holland Zuid, een deel van de Bijbelgordel. Ik ben theoloog, werkend binnen het gedachtegoed en werkwijze van de GGZ. In mijn dagelijkse werk kom ik steeds vaker cliënten tegen die beïnvloed worden door het bevrijdingspastoraat.

bevrijdingspastoraat, psychiatrie, beroepsethiek, hermeneutiek

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geloof beleven! Beschrijving van een kwalitatief onderzoek naar de religieuze beleving van mensen met autisme

Wilschut-Pennings, A.E.

211-222

NL

Na literatuuronderzoek is door middel van semi-gestructureerde interviews een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de religieuze beleving van mensen met autisme (N=11). Vragen betroffen religieuze emoties en ervaringen, de betekenis van religie voor het individu en de invloed van autisme op het religieus leven. Uit dit onderzoek blijkt dat het herinneren en verwoorden van ervaringen en emoties moeilijk kan zijn. Het overgrote deel van de respondenten noemt dat het bij geloven met name gaat om je verbinden met de ander, jezelf en met God. Enkele respondenten geven aan het idee te hebben dat hun band met God minder sterk is dan die van anderen. De respondenten ervaren geen problemen in hun religieus leven. Uit de interviews spreekt een vrijzinnige houding ten aanzien van geloven. Deze resultaten laten een mogelijke discrepantie zien ten aanzien van aannames uit tot nu toe gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over autisme en religieuze beleving. Dit vraagt om verder onderzoek en om bezinning over de wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd moet worden.

autisme, ASS, asperger, emoties, geloofsbeleving, kwalitatief onderzoek, spiritualiteit, religieuze ervaring, religiositeit, vrijzinnigheid

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek. Een verkennend onderzoek naar de visie en praktijk van VGVZ-leden

Bouwer, J.

223-235

NL

In dit artikel wordt verslag gedaan van empirisch onderzoek naar de meeste voorkomende methodische referentiekaders onder leden van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). Daarin was vooral de relatie tussen methodiek en levensbeschouwelijke diagnostiek (LBD) object van onderzoek. Data zijn gegenereerd middels een semigestructureerde digitale vragenlijst en geanalyseerd aan de hand van voorhanden globale synchrone statistische informatie. De uitkomsten zijn gecontrasteerd met eerder gedaan onderzoek van het Trimbos Instituut naar methodisch werken onder geestelijk zorgverleners. Conclusie is dat de geestelijk zorgverlener welwillend staat tegenover de zaak van methodisch werken en het hanteren van een professionele diagnostiek, maar dat de vertaalslag daarvan naar concrete modellen van geestelijk zorg en LBD door een overgrote meerderheid niet is gemaakt. Waar men wel met methodische strategieën werkt, worden de presentiebenadering, narratieve benadering en counseling het meest gebruikt.

professionele geestelijke zorg, methodiek, levensbeschouwelijke diagnostiek

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.