Psyche & Geloof 23 nr. 1

maart 2012

EMDR voor christenen

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Loonstra, B.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

EMDR-werkingsmechanismen

Smits, F.

3-7

NL

Eye-Movement Desensitization and Reprocessing blijkt een effectieve therapie ter behandeling van PTSS te zijn. Dit artikel bespreekt de neurobiologische modellen die ter verklaring van het succes zijn voorgesteld en verdedigd. De auteur komt met een beredeneerde voorkeur voor het werkgeheugenmodel en bespreekt de implicaties daarvan.

EMDR, PTSS, neurobiologie, werkingsmechanisme

U kunt dit artikel gratis downloaden.

Mag het (ietsje meer zijn)...? Over de aanvaardbaarheid van EMDR voor christenen

Walraven, L.

8-21

NL

Alvorens vast te stellen of EMDR ‘mag’, wordt eerst een schets gegeven van de opvattingen over hoe EMDR werkt. Het werkgeheugenmodel blijkt veelbelovender te ogen dan de diverse neurologische modellen. Vervolgens komt aan de orde of en hoe aanvaardbaar EMDR is. Hierbij wordt onder andere gefocust op een onderbelicht aspect van de therapie: het (mogelijk) suggestieve karakter ervan. Ook wordt kritisch gekeken naar het type mensbeeld waar vanuit deze therapie voortkwam dan wel waaraan hij bijdraagt. Ten slotte wordt er aan de hand van twee casussen voor gepleit om de geloofsbeleving van cliënten bij de EMDR-procedure een serieuze plaats te geven om bij te kunnen dragen aan het herstel of de groei van de cliënt. Hierbij is het gewenst dat de therapeut ‘ietsje meer’ doet dan het strikte officiële EMDR-protocol toe lijkt te laten.

EMDR, werkzaamheid, ethiek, mensbeeld, suggestie, geloofsbeleving, behandelprotocol

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

EMDR bij volwassenen: casuïstiek

Roest, K.

22-28

NL

Na een korte introductie van EMDR als methode volgen twee casussen waarin EMDR werd toegepast bij volwassen christelijke cliënten. In beide is sprake van een spirituele dimensie: het aangeraakt worden door Jezus en de angst voor demonische beïnvloeding. EMDR leidde in beide gevallen tot een goed resultaat.

gehechtheidstheorie, objectrelatietheorie, gehechtheid aan God, interne werkmodellen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De olifant in de kamer. Als Jezus de therapeut wordt

Hill, L.A.

29-37

EN

This article explores the hypothesis that in psychotherapy, clients who believe in a Higher Spiritual Presence like God/Jesus can be enabled to encounter that spiritual Resource in such a way that their healing can be enhanced and even accelerated. Through conceptualizing and interacting with one’s Higher Spiritual Presence, the client gains, in addition to other inner resource-tools, one more powerful Resource which can be used to help replace a negative self-belief or wounding message with a more positive and gracious self-understanding leading to significant healing even within that session. These transformative changes can be measured using rating scales to determine SUDS (Subjective Units of Disturbance), which are part of the EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) and DNMS (Developmental Needs Meeting Strategy) intervention protocols to reprocess negative beliefs. It is argued that interactions with one’s Higher Spiritual Presence, experienced internally through imaginative visualization and dialogue, stimulate neural brain activity in ways that can permanently increase the client’s sense of purpose and positive self-regard. It is suggested that these interactive psycho-spiritual experiences can be the catalyst for post-traumatic growth and that this has important implications for restoration not only of the mind but also what is referred to by some counselors as the soul.

spirituele bron, Hogere Macht, trauma, imaginatie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Is er een olifant in de kamer? Theologische reflectie op het artikel van L’Anni Hill

Loonstra, B.

38-40

NL

Deze welwillende kritische reactie op het vorige artikel gaat in op de theologische vragen die opkomen bij het gebruik van therapeutische technieken die werken met visualisaties van Jezus’ aanwezigheid. De conclusie is, dat we hier grote terughoudendheid in moeten betrachten.

religieuze visualisatie, realiteitsgehalte, legitimiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Markt van min en meer: recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie

Belzen, J.A. van

41-61

NL

De auteur maakt een doorloop door recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie. De diverse monografieën worden ingedeeld in de volgende categorieën: Inleidingen, overzichten, onderwijsmateriaal; Psychohistory, in het bijzonder in haar toepassing op het zogenaamde Nieuwe Testament; Religieus terrorisme; Mystiek? Spiritualiteit? Het mysterie der dingen?; Godsdienstpsychologie in de context van meer algemene thematiek; ‘Boeddhistische’ psychologie; Verrassingen. De auteur komt tot de conclusie dat de productie op het terrein van de godsdienstpsychologie een ‘markt van min en meer’ aan het worden is: kwantitatief steeds verder toenemend met producten van zeer wisselende kwaliteit.

godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.