Psyche & Geloof 21 nr. 3

september 2010

Samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hijweege, N.

137-138

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog in het licht van de transformatie van religie

Hijweege, N.

139-146

NL

Geestelijk verzorgers en psychologen leveren in de gezondheidszorg ieder een eigen bijdrage aan de zorg. In dit inleidende artikel op dit themanummer van Psyche & Geloof over de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en psychologen, staan we stil bij de invloed van zowel maatschappelijke ontwikkelingen als veranderingen in de (organisatie van de) zorg op het aanbod van geestelijke verzorging. Hiermee wil een kader geschetst zijn waarbinnen de praktijkgeoriënteerde bijdragen van Van Straten, Kronemeijer en Smeets geplaatst kunnen worden.

legitimering, levensbeschouwelijke representatie, horizontale transcendentie, normatieve professionaliteit, primair en secundair referentiekader

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Multiculturele Geestelijke Verzorging en de samenwerking met de psychiater en de psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg

Straten, C. van

147-164

NL

In een multicultureel team van geestelijk verzorgers wordt gewerkt met Algemene en Specifieke Geestelijke Verzorging. Het team werkt op verschillende wijzen samen met psychologen en psychiaters. Het ontwikkelde model voor levensbeschouwelijke diagnostiek wil behulpzaam zijn om het individuele proces van betekenisgeving inzichtelijk te maken en te volgen. Op basis van de diagnose wordt een handelingsconcept geformuleerd dat gecommuniceerd kan worden met psychologen en psychiaters.

Algemene en Specifieke Geestelijke Verzorging, levensbeschouwelijke diagnose, handelingsconcept, professionele samenwerking

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Zoeken naar woorden… Het geheim van een mensenleven en rapportage door de geestelijk verzorger in de revalidatie

Kronemeijer, E.

165-177

NL

Behandelaars in de revalidatie moeten nauw met elkaar samenwerken en goed communiceren. Wat is het aandeel van de geestelijk verzorger in de behandeling en begeleiding van de revalidant? Hoe is de communicatie met andere disciplines, waaronder die van de psycholoog? In dit artikel wordt aandacht gegeven aan de functies van geestelijke verzorging, pastorale diagnostiek en rapportage door de geestelijk verzorger. Daarna volgt een korte reactie door een psycholoog.

revalidatie, geestelijk verzorger, communicatie, diagnostiek, rapportage

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het spirituele aspect in het detecteren van psychosociale behoeften in de oncologische praktijk

Smeets, W.

178-195

NL

In de multidisciplinaire oncologische praktijk vormt spirituele screening een belangrijk element. De twee spirituele items van de Lastmeter, momenteel het aanbevolen screeningsinstrument voor het detecteren van psychosociale behoeften, bieden daartoe een eerste stap. Op basis van ervaringen in het UMC St Radboud presenteert de auteur een meer uitgebreide benadering van spirituele screening. Hij houdt een pleidooi voor intensieve samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere disciplines op het vlak van spiritualiteit in patiëntenzorg en onderzoek.

screening, spiritualiteit, Lastmeter, multidisciplinaire samenwerking

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

‘Wat betekent dat’ en ‘Waar staat dat voor’? Over de samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog

Hijweege, N.

196-212

NL

De beroepsidentiteit van geestelijk verzorgers wordt besproken in het licht van mogelijkheden tot samenwerking met psychologen. De basis voor samenwerking ligt in communicatie. Levensbeschouwelijke diagnostiek, rapportage en screening zijn wijzen waarop die communicatie gestalte kan krijgen. Hoe staan geestelijk verzorgers daar tegenover? Ter afsluiting wordt, in het licht van de beroepsidentiteit en de veranderde maatschappelijke vormgeving van levensbeschouwing, de vraag hernomen of het psychologisch referentiekader niet deel is gaan uitmaken van het primaire kader van waaruit de geestelijk verzorger werkt. Indien dit het geval is, wat betekent dit dan voor de samenwerking?

beroepsidentiteit, diagnostiek, rapportage, screening

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De duivel ontmaskeren

Walton, M.

213-219

NL

Een reflectie op het Psyche & Geloof 2009-1, een themanummer over demonie, bevrijdingspastoraat en psychiatrie

demonie, bevrijdingspastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.