Psyche & Geloof 19 nr. 2

juni 2008

Kerkelijke zorg en/of GGZ

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Abbema, A. van

57-58

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Gewoon gastvrij of buitengewoon gastvrij?

Hegger, A.

59-65

NL

Kerken in Nederland organiseren in stedelijke gebieden inloophuizen voor mensen die sociaal overbodig zijn. In dit artikel wordt aan de hand van het rapport ‘Gewoon Gastvrij’ beschreven wat de achtergrond is van de kerkelijke inloophuizen. Deze initiatieven zijn een vorm van waardegeoriënteerde hulp. Uit het rapport blijkt dat de laatste jaren een toename is waar te nemen van bezoekers met psychiatrische problemen. In dit artikel wordt een verband gelegd tussen de vermaatschappelijking van de zorg en deze toename. De vermaatschappelijking heeft schaduwkanten. Aan de hand van andere rapporten wordt dit aangetoond. Het artikel sluit af met enkele aanbevelingen.

kerken, waardegestuurde zorg, psychiatrische patiënten

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De Wegwijzer

Peet-Vreman, A.

66-71

NL

Dit artikel gaat over vereniging De Wegwijzer, een christelijke vereniging voor mensen met psychiatrische problemen en personen om hen heen. De vereniging bestaat al sinds de jaren tachtig, maar heeft in 2005 het roer omgegooid en is op een heel nieuwe manier gaan werken. De drie gebieden waarop het werk zich concentreert zijn: voorlichting, ontmoeting en ondersteuning. Juist het feit dat de vereniging er is voor een doelgroep die vaak niet gezien wordt en meestal niet voor zichzelf kan opkomen, maakt het werk in het kerkelijke leven van elke dag behoorlijk weerbarstig. In het voetspoor van Jezus, die barmhartig is en omziet naar het zwakke, zoekt De Wegwijzer de beste weg.

vereniging De Wegwijzer, personen met psychiatrische problemen, christenen, voorlichting, ontmoeting, ondersteuning

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Deskundigheidsbevordering in psychopastorale begeleiding

Gooijer, B. & Verduijn-Koffeman, J.

72-82

NL

Dit artikel bespreekt de stichting Psycho Pastorale Toerusting, in het bijzonder haar cursus tot psychopastoraal begeleider en haar doel om psychopastorale zorg in kerken te bevorderen. De stichting zoekt verbinding tussen GGZ en kerkelijk pastoraat. Verschillende aspecten van het werk van PPT dagen uit tot bezinning op die verbinding. Het artikel besluit met een onderbouwde argumentatie voor het ontwikkelen van samenwerkende praktijkvoering van therapeut en psychopastoraal begeleider.

psychopastorale hulpverlening, kerken, kerkelijk pastoraat, geestelijke gezondheidszorg

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Emotionele problemen: kerk of psychotherapeut?

Boer-Sonnenschein, M. de

83-96

NL

Bij psychische problematiek wordt zowel vanuit de GGZ als vanuit de kerk hulp geboden. Soms lijken deze verschillende wijzen van hulpverlening verdacht veel op elkaar. Zo ook het cognitiefgedragstherapeutisch aanbod Rescripting en het evangelisch-kerkelijk aanbod Life Shaping. Dit zijn beide experiëntiele methoden die worden toegepast als er emotionele problemen zijn ontstaan door belastende herinneringen. In dit artikel wordt een kritisch vergelijk gemaakt tussen beide methoden. Er komen opvallende overeenkomsten naar voren in doelstelling, theorie en setting. Daarnaast zijn er ook opvallende verschillen in doelgroep, context, procedure en theorie. Naar aanleiding van dit vergelijk wordt bediscussieerd of Life Shaping zou kunnen profiteren van de inzichten van Rescripting. Ook wordt de vraag gesteld hoe het zou zijn als Jezus als helper wordt ingebracht in Rescripting bij christelijke cliënten.

cognitieve gedragstherapie, rescripting, life-shaping, christelijke cliënten

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Relatieproblemen: een vergelijking van hulp uit de GGZ en de kerk

Huisman-Van der Valk, C. & Rijke-Van der Boon, C.

97-101

NL

In dit interview wordt gekeken naar de rol die de Geestelijke Gezondheidszorg en de kerk spelen bij het omgaan met het toenemende aantal relatieproblemen. Dit wordt geïllustreerd door ervaringen vanuit een programma uit elk van beide invalshoeken. In een interview vertelt Gert Jan Kloens wat zijn ervaringen zijn als psycholoog en ontwikkelaar van het Zorgprogramma ‘Voortvarend Verder’, dat in de Geestelijke Gezondheidszorg wordt toegepast. Met betrekking tot de Marriage Course (die in veel kerken wordt gebruikt) worden ervaringen van Daan en Kyra Hogendoorn beschreven. In het artikel wordt het doel van ‘partnerrelatie-therapie’ (PRT) en de Marriage Course (MC) beschreven. Vervolgens geeft Kloens aan welke oorzaken hij ziet voor het groeiende aantal relatieproblemen. PRT en MC worden inhoudelijk besproken, waarna in de conclusie een vergelijking gemaakt wordt. Daaruit blijkt dat PRT en MC elk een andere doelgroep hebben. Verder wordt duidelijk dat de MC laagdrempeliger is en voornamelijk een preventieve functie heeft, terwijl PRT meer een curatieve functie heeft. Daarnaast kan een aantal overeenkomsten worden onderscheiden, zoals de praktische interventies, de bijbelse basis en de nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

relatieproblemen, geestelijke gezondheidszorg, Marriage Course, partner-relatietherapie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.