Psyche & Geloof 19 nr. 1

maart 2008

Godsbeelden

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Grootmoeders’ veilige berg in de bedstee en daarna: godsbeelden, religieuze cultuur en psychische gezondheid

Schaap-Jonker, H.

3-11

NL

In dit artikel wordt een theorie over godsbeelden gepresenteerd die uitgaat van de relatie tussen het godsbeeld en vroege ouderlijke interacties (Rizutto), maar daarnaast de rol van de godsdienstige cultuur en de interactie tussen het gevoelsmatige en cognitieve verstaan van God benadrukt. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen godsdienstige cultuur en geestelijke gezondheid wordt besproken, en de implicaties voor de klinische praktijk worden verkend.

Godsbeeld, godsrepresentatie, godsdienstige cultuur, geestelijke gezondheid

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Godsbeelden en Existentiële Theory of Mind: een vergelijkend onderzoek tussen jongeren met en zonder een autisme spectrum stoornis

Bouwman, G. & Maten-Abbink, M. van der

12-26

NL

In dit onderzoek zijn de godsbeelden en Existentiële Theory of Mind van jongeren met en zonder een autisme spectrum stoornis onderzocht en vergeleken. Hiervoor zijn twee onderzoeksgroepen gebruikt van jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar met een christelijke geloofsachtergrond: de eerste groep bestond uit jongeren met een autisme spectrum stoornis (N = 55); de tweede groep was een gematchte groep op kerkelijke achtergrond, opleidingsniveau en geslacht en bestond uit jongeren zonder een autisme spectrum stoornis (N = 110). Beide groepen vulden een vragenlijst in en het merendeel van de jongeren moest daarnaast een aanvullende test maken. Tegen de verwachtingen in, werden er nauwelijks significante verschillen gevonden in de godsbeelden en Existentiële Theory of Mind van jongeren met en zonder een autisme spectrum stoornis. Verder onderzoek met betrekking tot dit onderwerp wordt aanbevolen.

geloof, godsbeeld, existentiële theory of mind, pervasieve ontwikkelingsstoornis, jongeren

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Als God ook al zo is: Schemagerichte therapie en de spirituele relatie

Drewes, A., Dingemanse, P., Galen-Oosterkamp, I. van, Hegger, A., Honkoop, C., Limbeek, C., Nobel-Buijs, E. & Nus, M. van

27-37

NL

In het artikel staat de vraag centraal, op welke manier de spiritualiteit van patiënten een plaats kan krijgen in een schematherapie. Het is een verslag van een zoektocht van de auteurs. Na een introductie van de schematherapie wordt betoogd dat bij mensen met persoonlijkheidsproblemen de relatie met God onder invloed van een schema sterk eenzijdig gekleurd kan zijn. Ten slotte wordt ingegaan op interventiemogelijkheden op het spirituele vlak.

schemagerichte therapie, godsdienst, spiritualiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De samenhang van persoon, oeuvre en tijdsgewricht: psychobiografische notities bij de godsdienstpsychologie van Heije Faber

Belzen, J.A. van & Uleyn, A.J.R.

38-53

NL

In 1907 werd de godsdienstpsychologie in Nederland geïntroduceerd. 1907 was ook het geboortejaar van Heije Faber (1907-2001), een internationaal bekend Nederlands theoloog en godsdienstfilosoof die zich op latere leeftijd ontwikkelde tot psycholoog en een van de eerste hoogleraren in de godsdienstpsychologie werd. Tot op hoge leeftijd bleef hij zich interesseren voor de psychoanalyse en in zijn autobiografie gebruikte hij haar om inzicht te krijgen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit artikel wijst er op dat Faber zich niet alleen ontwikkelde in de richting van de psychologie omdat het een populair onderwerp werd in de Nederlandse samenleving (waaronder aan de theologische faculteiten), maar dat hij ook een diepe persoonlijke behoefte had aan psychologie, een behoefte die onder andere tot uitdrukking kwam in het schrijven en in de publicatie van zijn autobiografie.

psychobiografie, godsdienstpsychologie, geschiedenis, Nederland, Heye Faber (1907-2001)

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.