Psyche & Geloof 13 nr. 3

september 2002

Waarden en coping bij arbeidsgerelateerd stress

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

113

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Religiositeit, slechts een gedachtespinsel? Een onderzoek naar de relatie van religieuze en cognitieve copingmechanismen met welbevinden onder boeren getroffen door de MKZ-crisis

Baan, N.W.A., Garnefski, N., & Kraaij, V.

114-127

NL

In een exploratief onderzoek onder 319 boeren na de MKZ-crisis medio 2001 is onderzocht in hoeverre er verband bestaat tussen religieuze en cognitieve copingmechanismen en welbevinden. Religieuze en cognitieve copingmechanismen, psychopathologie en mate van trauma werden respectievelijk gemeten met de Brief RCOPE, de CERQ, de SCL-90 en de IES. Niet-religieuze respondenten werden voorafgaand aan de analyses uit de data gefilterd. De beide copingmechanismen zijn afzonderlijk in staat psychopathologie te voorspellen, maar vertonen eveneens een behoorlijke mate van overlap. Positieve religieuze copingmechanismen hangen niet negatief, maar positief samen met psychopathologie. Cognitieve en religieuze copingmechanismen zijn tezamen beter in staat psychopathologie van de religieus georiënteerde patiënt te voorspellen dan cognitieve copingmechanismen alleen.

religieuze coping, cognitieve coping, welbevinden, psychopathologie, trauma

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Waarden in het WAO-Debat

Van Asselt, E.J.

128-133

NL

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het gevoerde WAO-beleid en de huidige stand van zaken geschetst. Daarbij wordt aandacht besteed aan de waarden die in het geding zijn en de verschuivingen in mens- en maatschappijvisie. Het WAO-probleem is niet langer een financieel probleem maar vooral een maatschappelijk probleem. In het beleid heeft een omslag plaatsgevonden doordat nu uit wordt gegaan van wat mensen nog wel kunnen. Vanwege de psychische arbeidsongeschiktheid is hierbij voor de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke rol weggelegd.

WAO-beleid, arbeidsongeschiktheidscriterium, psychische arbeidsongeschiktheid

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Toewijding aan waarden: Over werk en zin

De Ronde, M.A.

134-144

NL

In dit artikel wordt werk gedefinieerd als tijd besteden. Deze benadering maakt duidelijk dat werk nauw verbonden is met het realiseren van waarden. In moderne organisaties wordt dit aspect van werk te vaak verwaarloosd. Dit leidt tot vervreemding en vormt een bedreiging voor de geestelijke gezondheid van de werker. In dit artikel wordt betoogd dat het wel mogelijk is om zinvol werk vorm te geven in moderne organisaties. Van belang is dat binnen organisaties een heldere en gedeelde missie bestaat, dat er binnen het werk ruimte is voor creativiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid en dat het leiderschap het karakter heeft van dienstbaarheid. In die situatie kan werk het karakter krijgen van toewijding aan waarden.

werk, waarden, zin, missie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Burnout: Hoe het vuur dooft

Krielaart, I.

145-158

NL

In dit artikel wordt beschreven wat burnout is, hoe het ontstaat, wat er in het lichaam gebeurt en hoe dit zijn weerslag heeft op het geestelijk functioneren. Er wordt beschreven bij wie het optreedt, welke behandelmogelijkheden er zijn en hoe het mensen kan louteren en veranderen. Burnout komt veel voor en er bestaan veel misverstanden over. De klachten waarmee mensen in behandeling komen zijn vaak de secundaire of tertiaire klachten. Kennis over dit onderwerp is niet alleen van nut voor de cliënt die men behandelt, maar tevens voor de behandelaar zelf. Er zijn een tweetal gevalsbeschrijvingen.

burnout, diagnostiek, roofbouw, klachtencascade, chronisch stresssyndroom, psychoeducatie, preventie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychische klachten multidimensioneel benaderd

Bohlmeijer, W.C.

159-165

NL

De ziektelast van psychische aandoeningen neemt wereldwijd toe. De incidentie van de beroepsziekte burnout is blijkens epidemiologische studies in Nederland hoog. De huidige neurobiologische inzichten bieden een goed verklaringsmodel voor de pathogenese en de behandeling van stressgerelateerde aandoeningen. Het door StressCo uitgevoerde multidimensionele model sluit aan bij deze inzichten en is in dit artikel beschreven. Het effect van deze aanpak is blijkens een nog niet gepubliceerde studie een significante en aanzienlijke klachten reductie (Glass effect size) op de SCL-90 en de UBOS. Er zijn indicaties voor een aanzienlijk reïntegratiepercentage. Dit wordt nader uitgewerkt in nog lopende studies.

ziektelast, neurobiologisch verklaringsmodel, multidimensionele aanpak, effectmeting klachten- en verzuimreductie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Westerink, H.; De Ronde, H.

166-169

NL

Besprekingen van de boeken: Vassilis Saroglou (2001). Paternity as function: Structuring the religious experience. (International Series in the Psychology of Religion 10; J.A. van Belzen & J.M. van der Lans, Eds.). Amsterdam/Atlanta: Rodopi. -- door H. Westerink Doornenbal, W. (2002). Geloven zoals je bent. De invloed van je persoonlijke stijl op je verhouding tot God en anderen. Zoetermeer: Boekencentrum. 108 pp. -- door H. de Ronde

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.