Psyche & Geloof 13 nr. 2

juni 2002

Psychic and Divine realities / Vergeving

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

61

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychotherapy after the recognition of the distinctive psychic and divine realities

Vergote, A.

62-73

EN

In this article it is argued that the recognition of the distinctive psychic and divine realities came about through a rational and a religious factor. In modern times spiritual writing and literature made the turn toward individual existences and prepared the scientific concept of psychic reality: the psychic body which is object of the combined apparently opposed rational modes of thought: interpretation and explanation. Psychic reality consists of causality and meaning. Biblical monotheism did reveal the personal transcendent identity of the divine: "God". As a result, proper psychological (often with biochemical) non-religious therapy was possible and recognized necessary for psychological pathology, thus also for religious neurosis. lllustration is given by therapeutic observations, ex. gr. the paradigmatic cases of "possession". Theological and psychological justifications of the proposed principles and practice are illustrated by the principles of spiritual guidance and by remarks about psychosis.

religious neurosis, divine reality, psychotherapy, counselling

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

How distinct are the distinctive psychic and divine realities? A response to A. Vergote

Van den Brink, G.

74-78

EN

A protestant theological response to A. Vergote

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Response to Antoon Vergote's address: Psychotherapy after the recognition of the distinctive psychic and divine realities

Groenendijk, I.

79-81

EN

Response to Antoon Vergote's address: Psychotherapy after the recognition of the distinctive psychic and divine realities

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Over vergeving en verzoening: Conflict en conflictoplossing in theologisch perspectief

Van der Kooi, K.

82-87

NL

In dit artikel wordt vanuit theologische overwegingen vergeving geplaatst in de lijn: conflict, vergeving, verzoening. Om over conflict en vergeving te spreken is het verbond, de verbinding, het uitgangspunt. God zoekt herstel van de verbinding. In het verhaal van de verloren zoon komt de toewending van de vader eerst. De auteur pleit voor een gezonde zondeleer, waardoor kwaad kwaad genoemd kan worden. Gods toewending verhindert ons een mens te vereenzelvigen met zijn kwaad. Dat maakt het mogelijk te leven met de beperkingen in het leven.

conflict, vergeving, verzoening

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Vergeving

Verhagen, P.J.

88-96

NL

Vergeving als proces in fasen en stappen om waar mogelijk tot herstel van menselijke relaties te komen staat (weer) in de belangstelling. Het wordt zelfs als een krachtige therapeutische techniek aanbevolen, evenwel zonder voldoende empirische evidentie. De psychologische modellen voor vergeven - modellen in ontwikkeling - roepen vragen op die deels wel deels ook niet vanuit die modellen te beantwoorden zijn, omdat ze het raakvlak tussen het psychische en spirituele of levensbeschouwelijke domein betreffen. In deze bijdrage staat in dat verband de rol, de macht van het kwaad centraal. De psychologie heeft geen adequate theorie over het kwade. Ze biedt wel (in therapie) bruikbare ideeën over psychische en interpersoonlijke effecten van het kwaad. In dat verband komt met name haat aan de orde als een van de obstakels om tot vergeven te kunnen komen.

vergeving, fasen en stappen in vergeven, kwaad, haat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Biologische psychiatrie, vrijheid en God

Calmeyn, M.

102-105

NL

In zijn proefschrift onderwerpt Labooy de antropologische begrippen 'vrijheid' en 'dispositie' in het licht van de biologische psychiatrie aan een grondige analyse. Als wijsgerige methode wendt hij de common sense idee (Strawson) uit de taalanalytische filosofie aan. Het ontologisch kader wordt, verrassend, gevonden in het werk van Duns Scotus, een innoverend Middeleeuws theoloog. Zo kan God in een ontologische 'ruimte' gedacht worden én in verband gebracht met de idee van vrijheid en dispositie. Tenslotte geeft de auteur enkele aanzetten naar toepasbaarheid van deze wijsgerig-theologische analyse in het veld van de biologische psychiatrie.

vrijheid, dispositie, biologische psychiatrie, God

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Verrassende ontmoeting tussen verschillende velden van onderzoek

Van Ginhoven, B.

106-110

NL

Begin maart werd de eerste internationale conferentie van de Nederlandse Stichting voor Psychiatrie en Religie gehouden in Amsterdam. Deze conferentie was bedoeld om wereldwijd interdisciplinair onderzoek en discussie te stimuleren tussen psychiaters, psychologen, theologen, sociale wetenschappers en filosofen. Het thema van dit initiatief luidde: 'Psychological Aspects of Biblical Concepts and Persons '. Daarbij was gekozen voor een focus op drie concepten, namelijk: profetie, martelaarschap en messianisme, ingebed tussen lezingen over historische en conceptuele kwesties, en interdisciplinaire items en vooruitzichten voor de toekomst.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Signalementen

Van Holten, W.; Hegger, A.T.

111

NL

Korte besprekingen van de boeken: Hoeven, T. van der (2002). De duivel. Zoetermeer: Boekencentrum. 74 pp. -- door W. van Holten Selles, L. (2001). De herder was een huurling. Mijn weg terug na misbruik door een pastor. Zoetermeer: Boekencentrum. 168 pp. -- door A.T. Hegger

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.