Psyche & Geloof 12 nr. 1

maart 2001

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

1

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geestelijke begeleiding: Wat, wie en hoe?

Maas, F.A.

2-18

NL

In deze bijdrage bespreekt de auteur wat geestelijke begeleiding vanuit het perspectief van de christelijke spiritualiteit kan inhouden. Hij gaat daarbij in op de volgende drie vragen: Wát is geestelijke begeleiding in vergelijking met andere vormen van hulpverlening? Wie zijn de mensen in het begeleidingsproces ten opzichte van elkaar? Hóe moet geestelijke begeleiding volgens enkele gezagvolle figuren uit de christelijke traditie verlopen? In zijn besluit bespreekt de auteur de verhouding tussen geestelijke begeleiding en psychotherapie in hun onderlinge betekenisverwantschappen.

geestelijke begeleiding, christelijke spiritualiteit, geestelijke weg, begeleidingsproces/-relatie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychiatrie en religie: Joods perspectief. Interview met Herman van Praag

Hegger, A.T., & Verhagen, P.J.

19-27

NL

Van Praag komt ons al tegemoet en nodigt ons met een royaal gebaar uit om binnen te treden in het appartement dat hij samen met zijn vrouw bewoont. Het gesprek is daarmee in feite al begonnen. De fraaie appartementen zijn gebouwd in een voormalig vrouwenpaviljoen van het psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch, op steenworp afstand van de zeekust. De emeritus-hoogleraar psychiatrie is zeer gecharmeerd van dit onderkomen en de directe omgeving en vindt het een regelrechte ramp dat veel oude vergelijkbare paviljoenen van psychiatrische ziekenhuizen worden afgebroken ten gunste van wanstaltige nieuwbouw. Hij zou daar desgevraagd maar ook ongevraagd nog wel over willen spreken of schrijven. Wie zou verwachten dat deze emeritus er zijn gemak van neemt, uitgedacht en uitgesproken is, vergist zich. Hij adviseert ons niet voor niets in te grijpen, wanneer hij te lang zou uitweiden. In 1997 nam hij afscheid als hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Navigeren: Over professionele en spirituele bestemmingen in mijn leven

Van Praag, H.M.

28-39

NL

In dit artikel werp ik een terugblik op mijn leven. Wat heb ik professioneel getracht te bereiken en waartegen heb ik me verzet. Vervolgens stel ik de vraag wat de spirituele grondslagen van mijn leven zijn geweest. Welke overtuigingen en overwegingen hebben mijn levenshouding en levensvoering bepaald. Ik kom tot de conclusie dat het jodendom het spirituele fundament van mijn leven heeft gevormd en verklaar waarom dat zo is. De wetenschappelijke en levensbeschouwelijke bestanddelen van mijn leven verhouden zich reciprook en leiden geen onafhankelijk bestaan.

biologische psychiatrie, a-biologische stromingen in de psychiatrie, psychiatrisch onderzoek, judaïsme, joodse normen en waarden

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Symbooldrama: Verbeelding in psychotherapie

Van Roest, P.J.

40-49

NL

Dit artikel geeft informatie over de enorme potenties van het werken met imaginaties in de psychotherapie volgens de methode van Hanscarl Leuner. Deze praktische klinische methodiek wordt aan de hand van casuïstiek aanschouwelijk gemaakt en er worden enkele verschillen aangestipt met andere therapievormen. Het belang van de verbeelding voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de rol van de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie in de vroege jeugd zowel als bij het toepassen van deze integratieve methode wordt verduidelijkt vanuit de concepten 'transitionele ruimte' en 'transitioneel object' van D.W. Winnicott. Enkele aspecten van de technische uitvoering worden gepresenteerd om de structuur en de inhoud van dit gereedschap beter te begrijpen. Ook worden de voorwaarden genoemd waaronder imaginatie op een succesvolle manier kan worden toegepast in psychotherapie. Ten slotte worden enkele voorbeelden gegeven van toepassing van verbeelding in de religieuze traditie.

symbooldrama, dagdroomtherapie, imaginatie, religie, 'Katathym lmaginatieve Psychotherapie'

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie: Vergeving in therapie

Borkent, T.M., & Filius, R.J.

50-55

NL

Een intervisie over vergeving in therapie

vergeving

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Belzen, J.A. van (Ed.)(2000). Aspects in contexts: Studies in the history of psychology of religion

Verhagen, P.J.

56-57

NL

Bespreking van het boek: Belzen, J.A. van (Ed.)(2000). Aspects in Contexts: Studies in the History of Psychology of Religion. (International Series in the Psychology of Religion 9). Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 299 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.