Psyche & Geloof 11 nr. 3

september 2000

God ter sprake...

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

133-134

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

God ter sprake in de aanmeldingsfase

Verhagen, P.J.

135-145

NL

In dit artikel komt God ter sprake in de vragen die patiënten in de aanmeldingsfase aan de intaker/therapeut stellen over diens al dan niet christen zijn. Veelal gaat het dan om de mate van anonimiteit en de neutraliteit van de intaker. De auteur pleit voor een experimentele attitude tegenover zulke vragen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de plaats van de religieuze anamnese, met name wat betreft de religieuze geschiedenis van de patiënt. In de derde plaats worden enige kanttekeningen geplaatst bij het religieus of geestelijk probleem volgens DSM-IV.

anonimiteit, neutraliteit, experimentele attitude, religieuze anamnese, religieus of geestelijk probleem

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

God ter sprake in een UKB

Pieters-Korteweg, E.

146-157

NL

In dit artikel wordt de werkwijze van Ultra Korte Behandeling (UKB) beschreven en geïllustreerd aan de hand van een casus. Bij UKB staan niet de klachten en onmogelijkheden centraal, maar gaat het om kleine gebeurtenissen in een sessie, die het mogelijk maken om samen een theorie te vormen waarin iemand zich serieus genomen voelt en gewerkt kan worden. Aan de hand van een uitgebreide bespreking van een casus wordt geïllustreerd wat er kan gebeuren als we het spreken van een patiënt over God serieus nemen en bij de behandeling betrekken.

Ultra Korte Behandeling, kortdurende behandeling, godsbeelden, clarificatie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

God ter sprake in de spreekkamer

Van Zanten-van Hattem, M.

158-172

NL

In dit artikel wordt beschreven hoe religieuze thema's in gesprekken met cliënten aan de orde kunnen komen. Bij de eerste cliënte wordt religieus gedrag (het bidden) ontdaan van zijn rigiditeit en instrumenteel ingezet om tot verbetering van de klachten te komen. Bij de tweede cliënte worden religieuze beelden in de overdracht ter sprake gebracht. En bij de derde cliënte worden afgezworen religieuze beelden weer tot leven gewekt. In alledrie de gevallen wordt tevens beschreven op welke wijze de auteur zich geïnspireerd weet.

religieuze beelden, religieus gedrag, bidden, godsbeelden, overdracht, geestelijke gezondheid

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

God ter sprake in de sociale psychiatrie

Bruin, T.

173-182

NL

God ter sprake brengen in de behandeling van ernstig zieke psychiatrische patiënten door een gelovige behandelaar kan veel goeds opleveren als het gaat om de kwaliteit van de behandelrelatie. Er kan dan echter ook sprake zijn van tegenoverdrachtsreacties. In dit artikel worden voorbeelden van dergelijke tegenoverdachtsreacties beschreven.

relatie met God, Bijbelse waarheid, sociale psychiatrie, behandelrelatie, tegenoverdracht, casusbesprekingen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

God ter sprake in cognitieve gedragstherapie

Timmerman, R.

183-189

NL

In dit artikel wordt aan de hand van een casus in gegaan op de vraag hoe binnen de cognitieve gedragstherapie God ter sprake gebracht kan worden. Het betreft een therapie volgens de methode van Jeffrey Young, die uitgaat van een schemagerichte benadering. Uitgelegd wordt dat binnen een reguliere therapie ruimte bestaat om op godsdienstige aspecten in te gaan en deze ook als extra dimensie te 'benutten'.

cognitieve therapie, schemagericht, God, zelfbeeld

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Verhagen, P.J., & Berk, T.

190-197

NL

Er is in literatuur van allerlei snit een groeiende belangstelling voor het thema vergeving als interpersoonlijke opgave. Je kunt die belangstelling heel breed zien, politiek mondiaal als het gaat om waarheidscommissies en tribunalen, die waarheid aan het licht brengen teneinde (op termijn) verzoening te bewerken. In Trouw (11 december 1999) stond in dit kader een ingekorte versie van een interview met de filosoof Jacques Derrida met als titel machteloze vergeving. Hij formuleert op het scherp van de snede: de paradox van het concept vergeving luidt dat het uitgangspunt moet zijn dat het onvergeeflijke bestaat. Want is dat niet het enige wat werkelijk kan worden vergeven? Vergeving moet zich zodoende voordoen als het onmogelijke zelf. De meer therapeutisch georiënteerde literatuur komt vooral uit de hoek van de dader-therapieën en de gezinstherapieën. In termen van referentiekaders betreft het dan vooral de systeemtheorie (DiBlasio, 1998) en het ontwikkelingspsychologische, cognitieve kader (Enright, 1991; Freedman & Enright, 1997). Ik kom op dit thema omdat deze brede belangstelling me intrigeert en omdat ik er in wat ik nu maar noem reguliere groepsdynamische groepspsychotherapie op verschillende wijze mee te maken heb gehad. Deze ervaringen probeer ik te beschrijven om ze daarmee aan je voor te leggen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresaankondiging: Najaarscongres CVPPP - God ter sprake in...

Smit-Groot Wassink, M.

198

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.