Psyche & Geloof 10 nr. 2

juni 1999

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Pieters-Korteweg, E.

79

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Gevoelens, strevingen, geestelijke gezondheid

Andriessen, H.C.I.

80-99

NL

Volgens de auteur zijn menselijke gevoelens verschijnselen die niet op zichzelf moeten worden begrepen, maar altijd in relatie staan tot het strevingsleven van de mens. Van dat strevingsleven zijn deze gevoelens de bewustwording; zij vormen er een weerspiegeling van. De auteur omschrijft dit idee nader aan de hand van auteurs uit de Klassieke Oudheid (Plato, Aristoteles, Augustinus) en hun navolgers in de Middeleeuwen (Thomas van Aquino), waarna hij laat zien hoe moderne auteurs (Calon, Duynstee, Groszart, Lazeroms, Terruwe, Van Boekel) het model meer concreet inkleuren. Hij vergelijkt deze inzichten met opvattingen over geestelijke gezondheid zoals deze in studies van de laatste tijd naar voren komen. Deze opvattingen wijken op belangrijke punten af van datgene wat daarover in de voorlaatste decennia werd geschreven. In het kort worden enkele belangrijke verschijnselen besproken namelijk rijping, catharsis en mimesis en wordt de stimulerende of belemmerende rol van de godsdienst in de omgang met het gevoelsleven aangeduid.

strevingsleven, gevoelens als weerspiegeling, geestelijke gezondheid, rijping, catharsis, mimesis

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Meer licht op levensbeschouwing in therapie: Een kwalitatief onderzoek naar levensbeschouwing onder GLIAGG- en RIAGG-therapeuten

Schuurman, A.K., Van Uden, M.H.F., & Pieper, J.Z.T.

100-115

NL

In dit artikel worden kwalitatieve onderzoeksgegevens gepresenteerd in vergelijking met enkele kwantitatieve gegevens over levensbeschouwing onder GLIAGG- en RIAGG-therapeuten. De gegevens hebben betrekking op de plaats die levensbeschouwing in het eigen leven inneemt en de plaats die aan levensbeschouwing wordt gegeven in de behandeling. Allereerst is levensbeschouwing ingedeeld naar profane levensbeschouwing, religieuze levensbeschouwing en gelovige levensbeschouwing. Vervolgens zijn de therapeuten ingedeeld naar de mate waarin ze optreden als bestrijder, belijder, vermijder of begeleider van levensbeschouwing tijdens de behandeling. Het onderzoek betreft een achttal interviews: vier onder therapeuten van een RIAGG en vier onder therapeut-en van de GLIAGG. De resultaten geven een vergelijking tussen de geïnterviewde respondenten van een RIAGG en de GLIAGG. De drie belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat de strategie van vermijding van levensbeschouwing als onderwerp tijdens de behandeling alleen voorkomt bij de onderzochte RIAGG-therapeuten. De strategie van begeleiding van levensbeschouwing als onderwerp tijdens de behandeling komt in sterkere mate naar voren bij de onderzochte GLIAGG-therapeuten dan bij de onderzochte RIAGG-therapeuten. De geïnterviewde GLIAGG-therapeuten zijn in sterkere mate te typeren als belijders van de eigen levensbeschouwing tijdens de behandeling dan de RIAGG-therapeuten.

levensbeschouwing, GGZ, onderzoek

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Van Riessen, H., & Gretha Fonville-van Klei, G.

116-123

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Ouweneel, W.J. (1998), Nachtboek van de ziel

Pieters-Korteweg, E.

124-125

NL

Bespreking van het boek: Ouweneel, W.J. (1998). Nachtboek van de ziel. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. 262 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.